BCDA, MALAK­ING TU­LONG SA PBA

Daily Tribune (Philippines) - - SPORTS - NI BEA MICALLER

Isa si Bases Con­ver­sion and De­vel­op­ment Author­ity (BCDA) pres­i­dent Vince Di­zon sa mga nag­ing dahi­lan up­ang ma­solido ang plano ng Philip­pine Bas­ket­ball As­so­ci­a­tion (PBA) na sim­u­lang muli ang sea­son nito.

Ayon kay Di­zon, nais niyang pataasin ang morale ng mga ma­ma­mayan na naapek­tuhan pa rin ng coro­n­avirus dis­ease (COVID-19) pan­demic at dagdag niya, ang pag­tu­long niya sa pag­pa­plano ng mul­ing pag­bubukas ng PBA ay para umano magka­roon na ng “sem­blance of nor­malcy.”

Sin­abi rin niya na makakat­u­long rin ito sa mul­ing pag­ban­gon ng ekonomiya sa bansa.

“I am in­volved in the na­tional task force against COVID-19 and, as of now, our di­rec­tion is to­wards grad­u­ally re­open­ing our econ­omy,” saad ni Di­zon sa isang on­line in­ter­view ng Sports Page.

“And we thought that what bet­ter sym­bol of try­ing to get back to nor­mal – or new nor­mal as they say – was restart­ing the most im­por­tant pas­time in the Philip­pines, which is bas­ket­ball,” dagdag niya.

Si Di­zon din umano ang nag­bi­gay ng ideya na gawin sa Clark Freeport Zone ang bub­ble con­cept ng PBA sa ka­pasi­dad niya bi­lang pres­i­dente ng BCDA at bukod dito, mabibi­gyan din ng malalak­ing dis­counts ang PBA sa mga ho­tels, com­pe­ti­tion venue at iba pang sup­pli­ers.

Sasagutin rin ng BCDA ang coro­n­avirus test­ing, lo­gis­tics, trans­porta­tion at se­cu­rity para sa mga kasama sa bub­ble setup.

“We had our pre­sen­ta­tion be­fore the PBA board of gover­nors and we showed that Clark City is a very vi­able lo­ca­tion for the PBA bub­ble,” sabi ni Di­zon.

“Num­ber one, it is very se­cure and num­ber two, we can pro­vide fa­cil­i­ties, in­fra­struc­ture, health care fa­cil­i­ties and leisure ac­tiv­i­ties. We are con­fi­dent that we can pro­vide a safe bub­ble,” dagdag niya.

“It’s not just Clark which would be in­side the bub­ble. All venues for prac­tices and of­fi­cial games would be in­side the bub­ble, which means that ev­ery­body who would un­der would be sub­jected to strict pro­to­cols and check­ing of any clin­i­cal symp­toms that would be done by our health ex­perts and doc­tors,” sabi pa ni Di­zon.

Pero sa ngayon, hi­hin­tayin pa ng PBA ang go sig­nal mula sa pama­ha­laan kung matu­tu­loy ang pag­bubukas ng sea­son sa Ok­tubre 9.

“We will con­tinue to sup­port in any way we can and, of course, every­thing is still sub­ject to the gov­ern­ment’s ap­proval, but we be­lieve that if every­thing is in place, then they will be very open to it,” sabi ni Di­zon.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.