GINAATIPAN BALA NATON ANG TIGULANG NA NGA MGA GINIKANAN?

Hiligaynon - - Sa Aton Puloy-an -

ANG panimalay nga may tigulang na nga mga ginikanan, may obligasyon gid sa pag-atipan sini nga mga ginikanan. Paano naton sila atipanon? Sing may pagpalangga kag pagtaha. Kahigayunan ini sang anak sa pagpakita sang iya pagpalangga kag pagtaha sa tigulang na nga ginikanan. Malahalon nga kahigayunan tungod ang iban nga mga anak wala mahatagan sini nga prebilihiyo kay magagmay pa sila sang mapatay ang ila amay kag iloy. Bisan ano pa ang ila handom sa pag-atipan sa mga ini, indi na matabu tungod wala na ang mga ginikanan. Gani sa mga anak nga may tigulang na nga ginikanan nga ginaatipan, bulahan kamo sa inyo paghamil-ay sa ila. Inyo gid mapakita sa inyo kaugalingon nga kaanakan kon paano ninyo ginahamil-ay sing may pagpalangga ang indi na makairo ninyo nga amay kag iloy. Buhaton man ini sang mga kabataan ninyo sa inyo kon magtigulang na kamo kay ila gid nakita kon paano man ninyo ginaatipan ang ila tigulang na nga lolo kag lola. Kon ini may pagpalangga kag pagtaha, ina man ang ila ibalik sa inyo. Ang pagpamat-od nga samtang buhi ang imo tigulang nga ginikanan, imo sila saguron, atipanon kag palanggaon. Kag dapat isa-isip nga bisan haluson na makahulag ang mga tigulang, kon maayo pa ang andar sang ila hunahona, dapat sila kunsoltahon sa mga desisyon nga may kahilabtanan sa ila kag sa ila mga anak. Kag ang ila panugdaon kag desisyon dapat tahaon. Ang pagpahanugot sa mga tigulang sa pagpadayon sang ila naandan nga lifestyle kon maayo pa ang ila lawas kag masarangan pa nila ang naandan nga bulohaton. Halimbawa, maluyagon sila mag-garden. Magpulopanilhig, magpanglaba, kag magdigamo. Pasugti sila kon masarangan pa nila. Indi sila pagpugoha kag pilit nga pauntaton kay ini magapadugang lang sang ila pagluya. Pasugti sila basta indi lang nila pagpatam-an ang ila nahuyogan nga bulohaton. Magsugilanon sa mga mal-am. Ipakita nga interesado ka sang ila ginapanghambal. Bisan sa kamatuoran daw natak-an ka na kay ang ila ginasugid paliwat-liwat lang kag amo man gihapon nga topiko. Wala man sing may madula sa imo kon magpamati ka sa ila bisan pakunokuno lang. Indi pagsulohon ang pag-atipan kag paggasto sa mga ginikanan. Kon may kautoran ka, maghinambalanay kamo kag inyo hambalan kon paano kamo makabuligay agod maatipan ang ayhan bedridden na nga mga mal-am. Hambalan ninyo ang ginagasto sa ila pagkaon, bulong, kag ayhan ang sweldo sa isa ka nars ukon caregiver nga unay gid nga nagaatipan sa ila. Indi ka magrason nga masarangan mo man ang tanan nga galastuhanan kay daku man ang imo ginakita. Ukon masiling ka nga basi hunahonaon sang imo mga utod nga nagaisip ka sang imo ginagasto sa mga ginikanan ninyo. Indi subong sina. Kinahanglan hatagan mo man sila sang kahigayunan sa pagpakita sang ila pagpalangga kag pagserbisyo sa mga

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.