Happy Education Ng South Korea: Puwede...

Liwayway - - Mga Nilalaman - Fernando B. Sanchez

INUMPISAHAN nang ipatupad ng bansang South Korea ang tinatawag nilang Happy Education- Free Semester noong nakaraang taong 2017, sa kanilang mga primary o mababang paaralan. Ngunit ang full implementation nito’y aabot pa ng 2020 na ang mga paaralan sa buong bansa, mapubliko o mapribado, ay obligado nang ipatupad ang naturang polisiya o sistema sa edukasyon alinsunod sa 2015 Revised National Curriculum na ipinalabas ng Ministry of Education at isa sa mga pangunahing programa ni South Korean President Geun-Hye Park. Mahalagang layunin ng Happy Education- Free Semester ang pagpapaikli ng contact hours sa pagitan ng guro at ng magaaral at ang pagbibigay ng kalayaan sa mga batang mag-aaral mula sa samu’t saring academic assessment and evaluation gaya ng walang katapusang pagsusulit (tests/quizzes), gawaingbahay (assignments/homeworks), at ng iba pang mga proyekto o programa na nagpapahirap sa kanila araw-araw at lumilikha ng maraming pagkakagastusan. Bukod kasi sa mga pagbabalik-aral (review), at pananaliksik (research) sa mga aralin na nagtatagal ng ilang oras at kung minsa’y umaabot pa ng madaling-araw, nagpapa-tutor pa sila sa ibang mga guro upang higit silang matuto at iyo’y nangangailangan din ng isa o dalawang oras. Bunga nito’y di na nila maipahinga ang katawan at isipan, wala na silang panahon na maki-bonding sa kanilang mga magulang, kapatid, kamag-anak at malapit na kaibigan, maging sa mga weekends, sa Sabado at Linggo, dahil mayroon pa silang gagawing pampaaralan na di nila maiwasan. Kaipala, ang habol nila ay ang mataas na grado o marka upang maipasa ang mga subjects at ma-promote sa mas mataas na antas o grado sa susunod na taunang pasukan.

Ang pagpapalabas ng kautusan ukol sa Happy Education-Free Semester ng South Korea ay bunsod na rin ng malawakang protesta at kilusan ng mga magulang ng mga batang magaaral na humihingi ng pagpapatigil sa mga academic assessment o evaluation na nagpapahirap sa kanilang mga anak at magkaroon din ang mga ito ng sapat na panahon na maipahinga ang katawan at isipan, at ng magkaroon naman sila ng oras para sa kanilang pamilya. Sa ganitong paraan, magiging masaya sila at lalo silang ganahan sa pag-aaral. Isang mulat at establisado nang katotohanan na kapag masaya ang mga bata, lalo silang gaganahan sa pagtuklas ng karunungan!

Dito sa Pilipinas, puwede rin kayang gayahin at ipatupad ang tulad ng Happy Education-Free? Semester ng South Korea? Ang totoo, ipinatutupad na ng DEPED sa pamamagitan ng DEPED Order #392, S. 2010 na naglalayong ipatigil ang nakagawian nang pagbibigay ng mga titser ng homework o assignment sa araw ng Biyernes. Kung titingnang mabuti ang mga dahilan ng DEPED sa pagpapatupad ng naturang Order, mahihinuhang halos pareho o kapareho ang layuning nakasaad sa Happy Education-Free Semester ng South Korea. Ito’y ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga batang mag-aaral ng sapat na panahon, lalo na sa gabi at weekends, sa Sabado at Linggo, na ipahinga ang katawan at isipan, at makipag-bonding sa mga magulang, kapatid, kamag-anak at kaibigan sa labas ng paaralan o tahanan. Sa gayon nila malalasap ang ganda ng pagiging bata, ng kabataan, na maghahatid ng kasiyahan at kalakasan ng katawan at isipan upang maihandang mabuti ang sarili para sa pang-araw-araw na gawain sa loob at labas ng paaralan.

Kung nanaisin natin, puwede rin nating ipanukala ang pagpapatupad ng kagaya ng Happy Education – Free Semester ng South Korea, iyong Pinoy style Happy Education- Free Semester sa bansa- para sa ating mga kabataang mag-aaral, di ba?

Sa tingin namin, di lang mga batang mag-aaral at ng kanilang mga magulang ang makikinabang nito. Maging ang mga guro’y tiyak na masisiyahan din. Kung tutuusin, malaking kabawasan din ito sa kanilang ginagawa, lalo na sa paggawa ng mga test questions, ng pagtsetsek sa mga ito at ng paghahanda ng grado ng mga mag-aaral nang naaayon sa naging resulta ng pagsusulit. Kabawasan din ito ng kanilang gastusin sa paggawa ng mga test papers, ng pagpapaseroks sa mga ito, at ng paggawa o paghahanda ng mga kagamitang panturo (instructional materials) na malimit nilang binibili sa mga malls, bookstores at shopping centers.

Ngunit paano na ang pagsukat o pagtataya sa natutuhan at performance ng mga batang mag-aaral? Paano na malalaman ito ng mga guro upang alam nila ang naging resulta o bunga ng kanilang pagtuturo at alam nila kung sino ang makakapasa at hindi na pagkakalooban ng karapatang maiangat/maisulong sa mas mataas na antas o grade level ng pag-aaral?

Sa mga Koreanong nagtatamasa na ng Happy Education-Free Semester, may alternatibong pamamaraang isasagawa ng mga titser upang malaman ang pangkalahatang performance ng mga batang mag-aaral. Ito’y ang mga non-academic, career exploration, arts, physical at club matters na naipapamalas nila at nagagamit ang mga natutuhang aralin, kaalaman at kasanayan. Di nga ba’t ang edukasyon ay paghahanda ng sagana, maunlad na pamumuhay sa mga kabataan para sa kanilang hinaharap?

Larawang mula sa Google

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.