Tagisan Ng Magkapatid: Mabuti O Masama?

Liwayway - - Mga Nilalaman - Lilia Borlongan-Alvarez

KAMAKAILA’Y nabalitaan natin ang paglalabanan para sa isang posisyon bilang alkalde ng dalawang magkapatid na kapwa naging opisyal ng pamahalaan. Hindi nila ikinahihiyang sila’y bahagi ng isang political dynasty, at lalong hindi nila ikinahihiyang nag-aaway sila at ayaw magbigayan habang pinanonood sila ng buong bansa! Ang tawag dito’y sibling rivalry.

Hindi sila nalalayo sa mga magkapatid na binabanggit sa ebanghelyo na may rivalry – si Cain na pumatay sa kanyang kapatid na si Abel; ang anak ni Jacob na si Jose na itinakwil at ipinagbili bilang alipin ng kanyang mga kapatid na nasusuklam sa kanya sapagkat paborito siya ng kanilang ama; at ang kapatid ng alibughang anak (prodigal son) na naghahangad na siya’y mapansin ng kanilang ama sapagkat siya’y tila “kulang sa pansin”.

Ngunit sinasabi rin sa ebanghelyo ang huwaran ng magkakapatid – sina Marta, Maria at Lazaro. Bagama’t may insidenteng pinagsabihan ni Marta si Maria na tulungan siya sa kusina habang ang huli’y abala sa pakikinig kay Jesus (nang sila’y dinalaw sa kanilang tahanan sa Bethania), lubhang ipinagluksa niya ang pagkamatay ni Lazaro. Wala silang sibling rivalry.

Totoong pinahalagahan ni Jesus ang relasyon ng magkakapatid sa pagpapalaganap ng ebanghelyo nang piliin niya ang magkapatid na sina Santiago at Juan, Simon Pedro at Andres. Marahil, naisip ng Panginoon na gagaan ang buhay ng isang disipulo kung may kapatid siya sa kanyang tabi.

Hindi naman siguro masamang piliin ng isang kapatid mo ang larangang pinasukan mo. Sapagkat, makakatulungan kayo kung paano mapabubuti ang inyong trabaho o propesyon. Sa Ingles, makabubuti ang comparing of notes. Halimbawa, duktor ka at may kapatid kang duktor din. O kaya’y ang kapatid mo’y isang makata at manunulat, samantalang ikaw’y isang reporter ng pahayagan. O kaya’y kapwa kayo artista o singer. O kaya’y pareho kayong atleta. (Ngunit tila nakababagot panoorin ang mga laban nina Serena at Venus Williams, kapwa mga tennis champions. Sa ganang akin, wala akong interes panoorin ang dalawang magkapatid na naglalaban para sa malaking perang papremyo at prestige. Sapagkat, ang tinatawag na pursuit of excellence ay hindi dapat gawin kung magiging kawawa at kahiya-hiya ang iyong kapatid.)

Ang kahalagahan ng relasyon ng magkakapatid ay hindi matatawaran. Mismong si Pope Francis na ang nagsabing kapag ang relasyon ng magkakapatid ay nasira, ito’y bukas sa mapapait na karanasan ng pagtatagisan at labanan, ng pagtatakwil at poot. “Kapag isinasabuhay ang kagandahan ng relasyon ng magkakapatid, isinasabuhay din ang paraan kung paano mabuhay sa lipunan…ang magkaroon ng kapatid na nagmamahal sa iyo nang lubusan ay isang karanasang hindi mapapantayan. Ganito rin ang dapat na pananaw o pagtingin natin sa isa’t isa – na tayo’y mga anak na may iisang Ama,” ani Pope Francis.

Ayon sa isang teologo, sa pamamagitan ng ating mga kapatid, nakatatagpo tayo ng kabanalang hindi natin inaasahan. “Humingi ng tulong sina Marta at Maria nang namatay ang kapatid nilang si Lazaro. Sa pagdadalamhati ng ating mga kapatid, hinahanap natin ang Diyos,” aniya.

Totoong pinagaling ni Jesus ang maraming maysakit noong panahon Niya, at inaliw ang mga nalulumbay, ngunit pinili Niyang ibahagi ang katotohanang ito sa pamamagitan ng pagdadalamhati nina Marta at Maria sa pagkamatay ng kanilang kapatid.

Ang relasyon natin sa ating mga kapatid ang siyang pinakamatagal sa ating buhay. Bahagi sila ng ating nakaraan sila ma’y may sarili ng buhay at naninirahan sa iba’t ibang sulok ng mundo. Ang sarili nating kasaysayan ay ipinagkakatiwala natin sa kanila, at hindi kung kani-kanino lamang. Sila ang kasama natin noong tayo’y maliliit pa, sila ang kasama natin sa tahanang kinalakhan natin – maraming alaala ang nananatili sa ating puso at isip. Kung tayo’y pinalad, maaari ring tumanda tayong kasama sila.

Kaya, ang mensahe sa mga kapatid na nagtatagisan sa anumang larangan o propesyon: huwag gawing intensiyong “talunin” ang isa sa abilidad, dunong, kakayahan, at lalong hindi dapat magbangayan at magpalitan ng masasakit na salita sa national television at pahayagan! Ang kailangan ay magtulungan, magbigayan, magpasensiyahan – at mag-ibigan. Sapagkat, sinasabi sa ebanghelyo: “Mamamatay tao ang napopoot sa kanyang kapatid…” (1 Juan 3:15).

Larawang mula sa Google

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.