Manila Bulletin

New Ding­dong show re­vis­its cases where jus­tice pre­vailed

- REGINA MAE PARUNGAO

Fol­low­ing the suc­cess of his ac­tion-drama se­ries “Alyas Robin Hood,” Ding­dong Dantes is set to host a TV show com­pa­ra­ble in tone but based on real life sto­ries. Ti­tled “Case Solved,” the se­ries fea­tures land­mark Philip­pine crime cases.

Fol­low­ing the suc­cess of his ac­tion-drama se­ries “Alyas Robin Hood,” Ding­dong Dantes is set to host a TV show com­pa­ra­ble in tone but based on real life sto­ries. Ti­tled “Case Solved,” the se­ries fea­tures land­mark Philip­pine crime cases.

While ad­mit­ting it is a “com­pletely dif­fer­ent as­sign­ment for me,” Ding­dong can see the sim­i­lar­i­ties be­tween the two shows. ‘“Case Closed’ is ‘Alyas Robin Hood’

sa to­toong buhay. It’s a very se­ri­ous show in terms of its sub­ject mat­ter and

’yung scope niya masyadong malaki,” he said. “But it shares the same ob­jec­tive as ‘Alyas Robin Hood,’ na mala­man ng mga tao na hindi mo na­man ki­nakailan­gan na mag­ing su­per­hero para tu­mu­long sa kapwa.”

The new show has reen­act­ments as it delves into the ef­fects of the crime on the peo­ple in­volved, and the con­se­quences faced by the crim­i­nals, with in­sights from le­gal ex­perts.

Ac­cord­ing to Ding­dong, the show aims to in­form view­ers on ways to pro­tect them­selves against crim­i­nals and the ac­tions they can take if placed in such a sit­u­a­tion. “La­hat ng du­maan na case sa ‘Case Solved,’ du­maan sa ex­perts,” he noted. “At sin­isig­u­rado namin na la­hat ng ipa­pal­abas sa show na ito ay may res­o­lu­tion, at naka­pag-move on na ’yung mga bik­tima in terms of nakuha na nila ’yung hus­tisya, and klarong-klaro na nanaig na ’yung hus­tiya.”

Though he sees it as a sort of pub­lic ser­vice show, Ding­dong main­tained “Case Solved” is fore­most en­ter­tain­ing.

“The fact that it’s in­form­ing peo­ple, the fact that it’s en­ter­tain­ing, in a way, pub­lic ser­vice ’yan, it’s help­ing peo­ple,” he said.

How does Ding­dong dif­fer­en­ti­ate “Case Solved” from “Imbesti­gador?” Well, he agreed the two shows are sim­i­lar but that “Case Solved” would “show more.” “Isang well rounded show ito eh. Kum­baga marami siyang ipa­pakita, hindi lang ’yung sto­rya o ’yung kaso, but nandyan din ’yung pinag­dadaanang pros­eso at siyem­pre ’yung res­o­lu­tion,” he ex­plained. “So para sakin, isang com­plete cir­cuit ang ‘Case Solved,’ na mai­in­form ang mga view­ers at the same time mai­in­spire sila at madaming matu­tu­tu­nan.”

Rel­e­vant

Ding­dong is ex­cited over the show’s theme, cit­ing its rel­e­vance to so­ci­ety.

“Con­cerned tay­ong la­hat sa paligid natin and we al­ways want to be vig­i­lant with ev­ery­thing that’s hap­pen­ing. Siyem­pre im­por­tante ’yung mga ma­hal natin sa buhay, ayaw natin na maila­gay sila sa ganoong sit­wasyon,” Ding­dong said.

He be­lieves the show would ben­e­fit a lot of peo­ple es­pe­cially those who have poor grasp of le­gal mat­ters.

“Makikita na kahit sim­pleng tao ka lang pwede kang mabi­gyan ng hus­tisya, ’pag nala­man mo ’yung maliliit na de­talye, kung pa’no dadaan sa pros­eso ng batas natin,” he ex­plained.

“Marami kasi tay­ong kababayan ngayon na ka­pag nakita nila malaki ’yung kal­a­ban akala nila hindi na nila kaya ’yung kaso. So, itu­turo ng show kung kanino ka lalapit, kung pa’nong gagawin mo para makamit ang jus­tice.”

For the masses

“Ka­pag umi­ral ang batas, la­hat patas.” This is the ba­sic prin­ci­ple of “Case Solved” said show di­rec­tor Al­bert Lan­gi­tan and head writer Loi Landi­cho. “Dito ma­pa­p­atu­nayan na crime does not pay,” Al­bert noted.

Al­bert be­lieves the show will help change the minds of those who have lost their trust in the le­gal sys­tem.

“Sa dulo kahit gaano kahi­rap, gu­mugu­long pa din ang hus­tisya. Sa dulo nagta-tra­baho pa din ang jus­tice ng bansa. Mahi­rap ta­laga pero ’yan

ang da­pat i-as­pire sa bansa natin,” he said.

Mean­while, Loi re­it­er­ated, “La­hat na­man tayo nan­gan­garap ng isang tahimik at ma­paya­pang ko­mu­nidad. So da­pat mani­wala tayo na makakamit natin ang hus­tisya.”

Di­rect­ing “Case Solved” is quite tough for Al­bert but he be­lieves it all worth it.

“Hindi siya madal­ing gawin, kasi sa re­search pa lang ma-tra­baho na, but kasi para sa akin may mga gi­na­gawa tayo sa ba­hagi ng hanap­buhay natin na kahit pa­pano gusto mo rin makat­u­long, gusto mong maka­pag­bi­gay ng kaala­man sa masa,” he said. Same goes for Loi.

’ “Nanini­wala kami na may ma­g­a­gan­dang patu­tun­guhan ’yung kung ano mang aral na makukuha nila dito. At

the end of the day, ang gusto lang ta­laga namin is mala­man nila na may hus­tisya ta­laga, mahi­rap ka man o maya­man,” he said. “Case Solved” pre­mieres on Feb. 18 af­ter “Eat Bu­laga!” (With re­port from Jojo P. Panali­gan)

‘Makikita na kahit sim­pleng tao ka lang pwede kang mabi­gyan ng hus­tisya, ’pag nala­man mo ’yung maliliit na de­talye, kung pa’no dadaan sa pros­eso ng batas natin.

 ??  ??
 ??  ?? DING­DONG DANTES
DING­DONG DANTES

Newspapers in English

Newspapers from Philippines