Es­tudyan­teng ama, naak­si­dente

Palawan Daily News - - City - By PDN Staff

Na-res­cue ang isang tatay at mag-aaral ng Al­ter­na­tive Learn­ing Sys­tem (ALS) kan­i­nang 9 ng umaga, Hu­lyo 16 pagkat­a­pos na tu­mi­lapon sa sinasakyang ser­vice truck.

Nak­i­lala ang bik­tima na si Migu­il­ito “Glen” Ding­col, 42, na umano’y nang­gal­ing pa sa Si­tio Na­sud­uan, Barangay Cabayu­gan.

Su­makay ito ng bangka mula sa si­tio hang­gang Barangay Bue­nav­ista, Puerto Princesa City. Dito na sya nakisakay sa ser­vice truck ng Puerto Princesa Un­der­ground River (PPUR) at pag­dat­ing ng kilome­ter 38 ng Barangay Sal­va­cion ay naak­si­dente ito.

Si Ding­col ay tu­mi­lapon sa ban­gin mula sa truck na umano’y nadu­las at sumampa sa baradilya ng kalsada.

Sa liku­rang ba­hagi nakaupo si Ding­col kasama ang ilang mga em­p­leyado ng PPUR ngu­nit siya lang ang nagka­roon ng malak­ing sugat sa ulo.

Mula sa kani­lang lu­gar patungo na sana siya sa bayan at sasakay uli ng bangka papun­tang Tawi-tawi up­ang doon mangisda para madagda­gan ang kita para sa pam­ilya.

Ka­pag gani­tong mga pana­hon umano ay madalas masama ang pana­hon dito na apek­tado ang kabuhayan sa pangingisda kaya nag­pasya na doon muna maghanap­buhay ng ilang buwan up­ang ma­tus­tu­san ang apat na anak na nag-aaral.

Sa ngayon ay nasa isang hospi­tal ang tatay na mau­ud­lot ang pagha­hanap buhay sa di in­aasa­hang pagya­yari.

Nares­cue si Migu­il­ito “Glen” Ding­col, 42, pagkat­a­pos na ito ay tu­mi­lapon at nahu­log sa ban­gin. Larawan kuha ni Calao Jua­can/PDN.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.