Tropa ng PNP Tay­tay, tinam­ban­gan; dalawang pulis, patay

Palawan Daily News - - Front Page - Ni Imee Aus­tria

Tinam­ban­gan ng hini­hi­nalang ng New Peo­ple’s Army (NPA) ang ang tropa ng Tay­tay Mu­nic­i­pal Po­lice Sta­tion (MPS) sakay sa kani­lang Mo­bile Pa­trol sa ba­hagi ng Si­tio Nag­takayan, Barangay Pobla­cion, Tay­tay, Palawan mga 10:50 kan­i­nang umaga.

Sa ulat ng pulisya, patay ang kani­lang dalawang tauhan na kini­lalang sina PO3 Alexan­der Mim­bal­awag at PO1 Julpetri Gus­ta­ham.

Nang­yari ang pananam­bang ha­bang pa­ba­lik ang tropa sa kani­lang himpi­lan mula sa Barangay Bato mat­a­pos rume­sponde sa nang­yaring ve­hic­u­lar ac­ci­dent.

Mga 8:30 kan­i­nang umaga na tinawa­gan ang Tay­tay MPS na nagka­roon ng isang bang­gaan sa nat­u­rang lu­gar.

Pagkat­a­pos ng imbesti­gasyon sa lu­gar ng ak­si­dente, pa­ba­lik na ng es­ta­syon ang dalawa nang ito sila ay in­am­bush ng pi­naghi­hi­nalaang mga NPA.

Sa­man­tala, nag­pa­p­at­u­loy ngayon ang hot pur­suit oper­a­tion ng mga aw­tori­dad.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.