Ilang barangay sa El Nido, Palawan, bi­naha dahil sa ilang araw na pag-ulan

Palawan Daily News - - Front Page - By Estrella Mi­randa

Kinum­pirma ng lokal na pama­ha­laan ng El Nido na maram­ing barangay ang bi­naha dahil sa ha­los tat­long araw na tu­loy-tu­loy na buhos ng ulan.

Bun­sod nito, ilang pam­ilya rin ang in­i­likas mula sa Bu­cana, Apu­rawan, Masagana, at Villa Lib­er­tad, baga­mat agad ring bu­ma­lik ang mga ito sa kanikani­lang mga tahanan nang humupa na ang baha.

Agad ding nag­padala ng re­sponse team ang Philip­pine Coast Guard (PCG)El Nido sa Barangay New Iba­jay na ba­hagyang bi­naha kung saan tinatayang umaabot sa 60 pam­ilya ang apek­tado.

Naapek­tuhan din ng walang hum­pay na pag-ulan ang biyahe ng mga tur­ista, kung saan marami sa mga ito ang stranded ha­bang nasa kani­lang pa­ma­masyal pero natiyak na­mang nasa maayos nang kala­gayan mat­a­pos ru­misponde ang PCG.

Ayon sa ulat ng Pro­vin­cial Dis­as­ter Risk Re­duc­tion Man­age­ment Of­fice (PDRRMO), may bu­migay na wa­ter ir­ri­ga­tion sa Barangay Baro­tuan, dalawang ba­hay, isang bangka ang inanod sa Cal­i­tang, Barangay Bu­cana, ha­bang ilang kalsada na­man ang hindi madaanan par­tiku­lar na sa pag­i­tan ng Barangay Sibal­tan at San Fer­nando.

Nag­pa­p­at­u­loy ang clear­ing op­er­a­tions ang mga aw­tori­dad sa mga kalsada up­ang agad madaanan. Nag­padala na rin ng mga food packs ang PDRRMO at Res­cue 167 ng pama­ha­laang pan­lalaw­igan up­ang ipama­hagi sa mga pam­ilyang naapek­tuhan.

Sa­man­tala, isi­nailalim na sa state of calamity ang bayan ng El Nido, mat­a­pos magdeklara sa pa­ma­m­ag­i­tan ng isang res­o­lusyon Sang­gu­ni­ang Bayan ka­sunod ng nag­ing rekomen­dasyon ni Mu­nic­i­pal Mayor Nieves Rosento at ng Mu­nic­i­pal Dis­as­ter Risk Re­duc­tion Man­age­ment Of­fice (MDRRMO).

Ang mga ba­hayan sa isang barangay sa El Nido ay lubog sa baha. Larawan kuha ng Pro­vin­cial Pro­vin­cial Dis­as­ter Risk Re­duc­tion Man­age­ment Of­fice (PDRRMO).

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.