Pag­tatanim ng Cherry Blos­som tree sapling, tam­pok sa ‘Balay­ong Fes­ti­val’

Palawan Daily News - - Front Page - Ni Alexa Am­paro

Umabot 417 saplings (may taas na tat­long ta­lam­pakan o higit pa) ng Balay­ong tree (Cherry Blos­som) ang iti­nanim ng mga luma­hok sa ikalawang taong pagdiri­wang ng Balay­ong Fes­ti­val sa Puerto Princesa.

Hinukay ang mga ito mula sa En­vi­ron­men­tal Es­tate ng city govern­ment sa Barangay Sta. Lu­cia.

Sin­abi ni City En­vi­ron­ment and Nat­u­ral Re­sources Of­fi­cer (ENRO) Carlo

Gomez, sin­isim­u­lan na ng pama­ha­laang lung­sod ang pagsasakatu­paran ng ur­ban forestry pro­gram.

“We are es­tab­lish­ing an ur­ban forestry pro­gram in Puerto Princesa by pro­vid­ing park for the com­mu­nity, target natin na palakasin ang at­ing en­vi­ron­ment ecosys­tem,” pa­hayag ng opisyal.

“Ang pagkakaalam ko kau­nau­na­han tayo na nag-es­tab­lish ng ur­ban forestry pro­gram sa Pilip­inas, first time na may LGU na naglaan ng 62-hectare open spaces para sa parke na ito,” dagdag pa niya.

Nom­i­nado rin aniya ang pro­grama ng siyu­dad sa gaganap­ing First World Fo­rum on Ur­ban Poor Forestry sa Italy sa darat­ing na Nobyem­bre na ang isa sa mga cri­te­ria ay ang pagkaka­roong ng open space park at pag­tatatag nito sa pa­ma­m­ag­i­tan ng pag­tu­tu­lun­gan ng mga LGU at ko­mu­nidad.

Bukod sa nga punong Balay­ong, nai­tanim din sa parke ang 300 na mga bagong seedlings na in­i­handa ng City ENRO para sa mga naki­isa sa ak­tibidad at bi­lang pa­malit sa mga nalanta na iti­nanim noong nakaraang taon.

Kinum­pirma rin ni Gomez na su­por­tado ng na­tional govern­ment ang proyekto mat­a­pos na apruba­han ng De­part­ment of Bud­get and Man­age­ment (DBM) ang P92M para rito.

Par­tic­i­pants of Balay­ong Fes­ti­val 2018 to­gether with Puerto Princesa City Mayor Lu­cilo Bay­ron. Photo by Sev Borda III/PDN

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.