Bi­nata, arestado dahil sa car­nap­ping

Palawan Daily News - - Palawan - Ni Jenny Men­d­ina

Isang bi­nata sa dito sa Bayan ng Que­zon ang inaresto ng mga el­e­mento ng Que­zon Mu­nic­i­pal Po­lice Sta­tion dahil sa ki­naka­harap ni­tong kaso na paglabag sa sec­tion 3 ng Re­pub­lic Act 10883 o An­ti­car­nap­ping Law.

Sa re­port na in­i­l­abas ng Que­zon Mu­nic­i­pal Po­lice Sta­tion na pina­mu­munuan ni PSINSP Ernil De­los San­tos, ang aku­sadong menor de edad, na 17-anyos pa lang ngayon, ay res­i­dente ng Si­tio Simunong sa Barangay Sowan­gan, Que­zon.

Inaresto ang aku­sado noong sabado ng gabi sa bisa ng war­rant of ar­rest na in­isyu ni Judge Am­bro­sio de Luna ng Re­gional Trial Court Branch 51.

Sa war­rant of ar­rest na may pet­sang April 10, 2018 walang inirekomen­dang piyansa ang ko­rte para sa aku­sadong menor de edad.

Ayon sa Que­zon MPS nana­natil­ing nasa kos­todiya nila ang bi­nata at nakatak­dang i-pre­senta sa kaniyang court of ori­gin para sa kauku­lang dis­po­sisyon.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.