Chi­nese na­tional, nalunod sa Nac­pan Beach

Palawan Daily News - - Province -

Patay ang isang tur­ista sa Barangay Bu­cana bayan ng El Nido mat­a­pos malunod sa Nac­pan Beach, pasado 11:00 ng umaga, Agosto 9.

Kini­lala ang tur­is­tang bik­tima na si Se­sane Suoan, 48 anyos, Chi­nese at mula sa Chongqing, China.

Ayon sa rume­spon­deng life­guard na si Den­nis Canopin, ha­bang nasa rov­ing sila, isang tur­is­tang lalaki ang tu­mawag sa kanila at humingi ng sak­lolo. Agad na­mang pi­n­un­ta­han ng res­cue team ang nasabing tur­is­tang humingi ng tu­long ngu­nit wala ng malay ang bik­tima.

Dagdag pa ng life­guard malapit lang sa pang­pang ang bik­tima. Sin­ubukan pang i-res­cue ng life­guard ang tur­ista ngu­nit wala na itong buhay.

Sa salaysay ni Gi­noong Wel­fred Ta­bang ang Tourist In­for­ma­tion Of­fi­cer, “As of 9:00 ng umaga ay puma­sok sila sa Nac­pan Beach at nor­mally la­hat ng tur­ista na pumupunta sa lu­gar sa may en­trance pa lamang ay bini-brief­ing yan po sila kung ano yung do’s and don’ts.

“Aniya ay tuwing umaga ay nagkaka­roon sila ng pag­pupu­long kasama ang kani­lang mga life­guards para pag de­sisyu­nan kung ma­ma­ra­p­atin ba ng kani­lang ahen­sya ang mag­paligo sa nasabing lu­gar at kung anong lalim ang da­pat paliguan ng mga tur­ista. “Ev­ery morn­ing nag memeet­ing kami ng mga life­guards.

Sila ang nagde-de­cide kung pwede ba o hindi al­lowed ang pag­pa­paligo, at kung al­lowed na­man, kung gaano kalalim at kung saan ban­dang area,” aniya. (Imee Aus­tria/PDN)

Photo cour­tesy: MDRRM El Nido

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.