Bangkay ng 50 anyos na negosyante sa Que­zon, natag­puang in­aag­nas na

Palawan Daily News - - Front Page - (Ni Kia Jo­hanna Lamo)

Natag­puang umaan­gal­i­saw at in­aaag­nas na ang bangkay ng isang lalake sa loob ng kanyang tahanan sa Bar­rio Site, Barangay Tabon, Que­zon Palawan.

Kini­lala ito na si Ed­uardo “Ed­die” Obli­gar, nasa mahigit 50 taong gu­lang, may asawa at isang busi­ness­man.

Base sa in­isyal na im­por­masy­ong nakalap ng PDN mula sa mga res­i­den­teng malapit sa ba­hay ng bik­tima, nito pang Linggo na umano’y may umaalin­ga­saw sa lu­gar pero di nila naisip na patay na tao dahil noong una ay in­aakala lamang ng mga res­i­dente na patay na hayop lamang ito.

Subalit ilang araw na ang nakakali­pas ay lalo pang umaalin­ga­saw ang amoy nito. Dito na nagsim­u­lang nag hi­nala ang mga kapit­ba­hay, hang­gang sa ka­hapon, Martes, Se­tyem­bre 19, ay natag­puan na lamang ang bangkay ng bik­tima na nan­gang­amoy na.

Ha­los isang linggo na rin na puro pag-iinom ng alak ang gi­na­gawa ng bik­tima at na­pag-ala­man pa na nasa ibang lu­gar ngayon ang mag-ina nito at tang­ing ang bik­tima lamang ang nai­wan sa kani­lang ba­hay.

Kaug­nay nito, ayon sa Que­zon PNP ay posi­bleng isailalim sa au­thopsy ang bangkay ha­bang nag­pa­p­at­u­loy rin ang kani­lang imbesti­gasyon kaug­nay sa in­si­d­en­teng ito.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.