Phl Coast Guard District Palawan, may­roon nang ‘anti-ter­ror­ism fast boat’

Palawan Daily News - - Palawan - Ni Or­lan Jaba­gat/PIA

PUERTO PRINCESA, Palawan — May­roon nang ‘anti-ter­ror­ism fast boat’ ang Philip­pine Coast Guard (PCG) District Palawan na ma­g­a­gamit para sa kam­pa­nya kon­tra-teror­ismo.

Ang nasabing bangka na pinasi­nayaan ka­makailan sa daun­gan ng lung­sod ng Puerto Princesa sa pan­gun­guna ni Com­modore Allen Toribio ay donasyon ng gob­y­erno ng Hapon sa Pilip­inas.

Isa itong ‘rigid hulled in­flat­able boat’ (RHIB) na may­roong cal­iber 30 ma­chine gun at may bilis na 40 hang­gang 60 knots o 46.1-69.1 milya kada oras. May­roon din itong 350-horse­power mak­ina na umaabot sa 320 litro ng gaso­line ang ka­pasi­dad nito.

Ayon sa pa­munuan ng Coast Guard sa Palawan, tang­ing mga sinanay na tauhan ng coast guard at may kaala­man sa mga kagami­tang nakala­gak sa fast boat ang otorisado lamang na gu­mamit nito.

Dagdag pa ng coast guard Palawan na angkop na angkop ang bangkang ito para sa kam­pa­nya kon­tra-teror­ismo sa lalaw­igan dahil kahit gabi ay maaari itong gamitin sapagkat kom­pleto ito sa ‘nav­i­ga­tional equip­ment’.

Nanawa­gan din ang pa­munuan ng coast guard sa Palawan sa mga ma­ma­mayan na para matiyak ang kalig­tasan ng lalaw­igan sa mga teror­ista ay da­pat mag­ing alerto at vig­i­lante la­long-lalo na ang mga nakatira malapit sa mga dalam­pasi­gan at i-re­port agad sa mga otori­dad ang anu­mang kahina-hi­nalang mga ki­los o galaw ng mga taong hindi ki­lala sa kani­lang mga lu­gar. (OCJ/PIA-MIMAROPA, Palawan)

Makikita sa larawan ang ‘anti-ter­ror­ism fast boat’ na isang ‘rigid hulled in­flat­able boat’ (RHIB). May­roong itong cal­iber 30 ma­chine gun at may bilis na40 hang­gang 60 knots o 46.1-69.1 milya kada oras. Kom­pleto din ito sa ‘nav­i­ga­tional equip­ment’ at may 350-horse­power mak­ina na umaabot sa 320 litro ng gaso­line ang ka­pasi­dad nito. (Photo from PCG-District Palawan)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.