City Hall, todo tanggi sa umano’y sab­watan nila ng Ivy Michelle Con­struc­tion sa quar­ry­ing

Palawan Daily News - - Palawan - Ni Kia Jo­hanna Lamo

Iti­nanggi ni City Ad­min­is­tra­tor Atty. Ar­nel Pedrosa ang pa­hayag ni Kon­se­hal Jimmy Car­bonel nang umano’y sab­watan ng ilang opisina ng City Gov­ern­ment at Ivy Michelle Con­struc­tion Com­pany.

Ayon sa kon­se­hal may kaug­nayan sa na­ga­ganap na quarry op­er­a­tions sa kilo­me­ter 35 sa Barangay Nap­san.

Mal­abong mang­yari iyon, sagot ni Atty. Pedrosa, dahil mahig­pit itong tin­u­tu­tukan Al­ka­lde Lu­cilo Bay­ron.

Pero kung sakaling nang­yari nga ang nat­u­rang sab­watan, dagdag nito, marahil ay na­pabayaan lamang ito at inabuso na­man ng mga ma­pagsaman­tala.

Sa­man­tala, hang­gang sa ngayon, saad ni Atty. Pedrosa wala pang natatang­gap ang City Le­gal Of­fice mula sa Sang­gu­ni­ang Pan­lung­sod patungkol sa kani­lang ip­inasang res­o­lu­tion na magka­roon ng imbesti­gasyon sa nasabing quarry oper­a­tion.

Ayon kay Pedrosa, da­pat na marinig din ang panig ng in­aakusa­han up­ang mala­man ang mga posi­bleng nag­ing ugat ng nasabing na­ga­ganap na quarry oper­a­tion sa kilo­me­ter 35 sa Nap­san.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.