PDRRMO Nueva Ecija, tu­tu­long sa re­cov­ery oper­a­tion sa Benguet

Palawan Daily News - - National -

Isang res­cue team ng Pro­vin­cial Dis­as­ter Risk Re­duc­tion and Man­age­ment Of­fice o PDRRMO Nueva Ecija ang tu­tu­long sa re­cov­ery oper­a­tion sa Benguet.

Ayon kay PDRRMO Chief Michael Calma, ito ay sa pasya ni Gov­er­nor Cza­rina Umali up­ang uma­ga­pay sa pin­salang naidu­lot ng bagy­ong Om­pong sa nat­u­rang lalaw­igan.

Aniya, tu­tu­long ang pitong miyem­bro ng kani­lang res­cue unit sa kasalukuyang pagha­hanap sa mga nawawalang bik­tima ng land­slide.

Baga­mat hindi nakaka­pa­sok ang mga malalak­ing kagami­tan sa pinang­yari­han ng in­si­d­ente ay may sar­il­ing kagami­tang dadal­hin ang grupo para makat­u­long sa manomanong paghuhukay.

Gayundin ay ipadadala ng pama­ha­laang pan­lalaw­igan ang mo­bile kitchen up­ang mag­bi­gay ng li­breng makakain sa mga bik­tima, kani­lang pam­ilya gayundin ang mga in­dibid­wal at grupo na tu­mu­tu­long sa op­erasyon.

Sa­man­tala, pat­u­loy ang pag­sisiyasat ng mga ahen­sya ng pama­ha­laan hing­gil sa es­tado ng mga nasir­ang ari-arian sa agrikul­tura at im­pras­truk­tura du­lot ng bagy­ong Om­pong sa lalaw­igan.

Batay sa in­isyal na datos ng PDRRMO ay aabot na sa 63 mi­ly­ong pisong ha­laga ang nasir­ang pananim na mga gu­lay at pru­tas.

Iba pa ang nasa 2.7-bi­ly­ong pisong ha­laga sa palayan at 1.8-mi­ly­ong piso sa mais. (CLJD/ CCN-PIA 3)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.