‘SUBARAW BIO­DI­VER­SITY FES­TI­VAL’, IN­ILUN­SAD NG DOT-MIMAROPA

Palawan Daily News - - Front Page - Ni Leila B. Dagot / PIA

In­ilun­sad ka­makailan ng Depart­ment of Tourism (DOT) kasama ng pama­ha­laang lung­sod ng Puerto Princesa katuwang ang pama­ha­laang pan­lalaw­igan ng Palawan ang “Subaraw Bio­di­ver­sity Fes­ti­val” na siyang tit­ulo ngayon ng se­l­e­brasyon ng ‘Puerto Princesa Un­der­ground River (PPUR) Day’.

Isin­abay ang paglu­lun­sad sa Philip­pine Travel Mart sa ka­mayni­laan kung saan ip­inakita roon kung anong may­roon sa ka­likasan ng lung­sod at lalaw­igan na siyang di­narayo ng mga tur­ista.

Sa ikaa­pat na taon ng pag­bubunyi sa araw ng pagig­ing tanyag sa buong mundo ng pamosong un­der­ground river, ipagdiri­wang ang Subaraw Bio­di­ver­sity Fes­ti­val.

Ang Subaraw ay hango sa katu­tubong salita na ‘suba’ (ilog) at ‘taraw’ (lime­stone cliff).

“Ito ang kauna-un­a­hang in­ter­na­tional event na ang host ay ang Puerto Princesa, ngayon palang con­tin­ues na ang mga gawain natin, dahil tinit­ing­nan natin dito ang pag-boost lalo ng tourism sa lu­gar natin,” ani Puerto Princesa Subter­ranean River Na­tional Park (PPSRNP) Su­per­in­ten­dent Eliz­a­beth Ma­clang sa Philip­pine In­for­ma­tion Agency (PIA).

Mag­sisim­ula ang pro­gram ang Subaraw sa ika-tatlo ng Nobyem­bre sa Si­tio Sa­bang kung saan matatag­puan ang tanyag na kuweba na mag­tata­gal hang­gang sa ika-11 ng buwan.

Pi­naka-tam­pok sa fes­ti­val ang Subaraw grand bio­di­ver­sity pa­rade na ka­pa­palooban ng la­banan sa street dance, float com­pe­ti­tion, at kom­petisyon sa ka­su­u­tan.

Ilan sa mga naka­hanay na pro­grama ang photo ex­hibit na matu­tung­hayan sa mga mall sa siyu­dad mula 6-11 ng Nobyem­bre, Subaraw in­ter-school art in­stal­la­tion con­test, tabuan (agri-trade fair) sa Subaraw, Paraw sa Subaraw (sail­boat dec­o­ra­tion con­test) at mag­tatang­hal din ng ‘Subaraw Fes­ti­val Queen’.

Bi­lang ba­hagi ng mga gawain at pro­mosyon sa pagdiri­wang, isi­na­sawa ngay­ong buwan ang ‘Alay sa Puerto’ o pagkakataong ip­inagkakaloob sa mga taga-Puerto Princesa para sa li­breng pa­ma­masyal sa kuweba, kung saan sa bawat post ng mga ito sa so­cial me­dia ay may kasamang ‘hash­tag’ ng Subaraw Fes­ti­val (#Subarawbio­di­ver­si­tyfes­ti­val).

(LBD / PIAMIMAROPA-Palawan)

Ito ang pinagsamang suba (ilog) at taraw (lime­stone cliff). Makikita ang ba­hag­ing ito sa bun­gad ng Puerto Princesa Un­der­ground River

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.