Mga bagong gusali sa Lan­gogan at Ba­cun­gan, pinasinyaan

Palawan Daily News - - City -

In­i­nagu­ra­han na ang bagong Multi-Pur­pose Hall na Barangay Hall sa Barangay Lan­gogan, lung­sod ngPuerto Prins­esa, noong ika-17 ng Se­tyem­bre. Kasabay ng in­agurasyon nito ay ang opisyal na pag­turn-over ng gusali at ng susi na senyales na maaari na itong gamitin ng pa­munuan ng Barangay at ng mgares­i­dente nito.

Taus-puso na­man ang pasasala­mat at buong galak itong tinang­gap ng barangay, sa pa­mu­muno ni Kap Camilo Bebit at ng kanyang mga kasama­hang opisyales. Aniya, lu­bos ang kani­lang pasasala­mat sa mga proyek­tong natatang­gap ng kani­lang barangay lalo na sa kani­lang barangay hall at school build­ings na ig­i­nawad sa Lan­gogan Na­tional High School at Makan­dring Ele­men­tary

School.

Sa­man­tala, sa pareho ring araw ay pinasi­nayaan ang dalawang pala­pag na Day Care Cen­ter sa Barangay Ba­cun­gan.

Lu­bos ang pasasala­mat ng pa­munuan ng barangay na si Kap Gina Valdesta­mon. Aniya malakiang pasasala­mat niya sa biyayang natang­gap ng kani­lang ko­mu­nidad at nabiyayaan sila ng ma­g­a­n­dang gusali para sa kani­lang Day Care Cen­ter. Dagdag pa niya, pag-iin­gatan nila itong mabuti bi­lang pasasala­mat sa kabu­ti­hang puso ni Con­gress­man Gil “Kabarangay” Acosta.

Du­mat­ing na­man sina Kabarangay For Change Chair­man Atty. Gil A. Acosta Jr., Chief-Of-Staff Atty.

Michelle Ri­caza­A­costa at Engr. Mario Tu­paz ng Depart­ment of Pub­lic Works and High­ways (DPWH) up­ang per­sonal na masak­si­han ang nat­u­rang pro­grama. (PR)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.