Bay­ron, ip­inatitigil ang slope re­hab sa Nap­san; mga sangkot sa quarry, iimbesti­ga­han ng CENRO

Palawan Daily News - - City - Ni Kia Jo­hanna Lamo

Ini­u­tos ni Mayor Lu­cilo Bay­ron na agarang ipahinto ang di umano’y slope re­ha­bil­i­ta­tion sa Kilo­me­ter 35 sa Barangay Nap­san dahil sa quarry op­er­a­tion sa lu­gar.

Isi­naad ng mga kon­se­hal sa Sang­gu­ni­ang Pan­lung­sod Ses­sion ni­tong ika-24 ng Se­tyem­bre, 2018, na ip­inatawag ng al­ka­lde ang mga nasasangkot sa nasabing us­apin.

Kaug­nay niyan ay sa ikali­mang pagkakataon ay mul­ing isas­alang ito sa “Ques­tion and An­swer” ng kon­seho.

Dito rin ip­ina­hayag ni City Dis­as­ter Risk Re­duc­tion Man­age­ment Of­fi­cer (CDRRMO) Earl Tim­ban­caya na tali­was nga sa kanyang rec­om­men­da­tion let­ter ang gi­nawa ng Ivy Michelle Con­struc­tion com­pany sa nat­u­rang lu­gar.

Payo ni Ka­gawad Ne­sario Awat na mul­ing gu­mawa ng su­lat patungo sa al­ka­lde na naglala­man ng im­por­masyon na lum­abag at hindi ni­l­abag ng ku!mpa­nya ang ni­nanais ng slope re­ha­bil­i­ta­tion para sa Kilo­me­ter 35, Barangay Nap­san.

Sa­man­tala, magsasagawa na­man ng ad­min hear­ing at iba pag pag­susuri ang City En­vi­ron­ment and Nat­u­ral Re­sources (CENRO) up­ang mabi­gyan ng karam­patang tu­gon ang ka­malian ng Ivy Michelle con­struc­tion Com­pany.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.