25 benepisyaryo ng Tile Set­ting NCII, matagum­pay na nagsi­pag­ta­pos

Palawan Daily News - - Palawan -

Na­puno ng galak ang mahigit dalawampu’t li­mang benepisyaryo ng Tile Set­ting NCII saaraw ng kani­lang pag­tat­a­pos, na gi­nanap sa Barangay Maun­lad noong ika11 ng Se­tyem­bre,taong kasalukuyan. Tu­mang­gap ng Na­tional Cer­tifi­cate II at konting al­lowance ang mga traineesna nag­train­ing sa ilalim ng San Bren­dan Col­lege sa loob ng sam­pung araw.

Ayon pa sa Pres­i­dente ng San Bren­dan Col­lege na si Sir Alvin Nyara, malak­ing bagay ang mga­gani­tong pro­grama ng gob­y­erno up­ang mat­u­lun­gan ang mga Out-of-school Youth na magka­roonng kaala­man at tu­mang­gap ng ser­tipiko para maka­pagsim­ula ng tra­baho. Ayon sa isang­par­tisi­pante ng train­ing na si An­gel­ica Ta­bang, “Lu­bos po ang ak­ing pasasala­mat at malak­ing bagay po na nakasama po ako sa train­ing ng Tile Set­ting NCII ni Kabarangay Acosta. Sana di podito mat­a­pos at mag­pat­u­loy pa ang mga gani­tong pro­grama”.Ik­i­natuwa na­man ng pa­munuan ng Barangay Maun­lad na siyang napil­ing pag­dau­san ng train­ingat hu­mil­ing na sana’y mag­pat­u­loy pa ang mga gani­tong pro­grama ni Con­gress­man “Kabarangay”Gil P. Acosta sa ikat­long dis­trito ng Palawan. (P.R)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.