604 pam­ilya sa Mangsee, Bal­abac na naapek­tuhan ng bagy­ong Vinta, nat­u­lun­gan

Palawan Daily News - - Province - Ni Or­lan C. Jaba­gat / PIA

Nai­hatid na sa is­lang barangay ng Mangsee sa bayan ng Bal­abac ang tu­long para sa 604 pam­ilya na naapek­tuhan ng bagy­ong Vinta noong nakaraan taon.

Ang nasabing tu­long ay para sa mga pam­ilya na ang ba­hay ay naita­lang to­tally dam­aged sa isi­na­gawang Post Dis­as­ter Anal­y­sis and Needs As­sess­ment (PDANA) pagkat­a­pos ng pananalasa ng bagy­ong Vinta sa nasabing lu­gar.

Ang bawat pam­ilya ay tu­mang­gap ng mga materyales para sa pag­tatayo ng ba­hay tu­lad ng mga yero, ka­hoy, alu­lod, ply­wood, pako, at iba pa na ka­tum­bas ng ha­la­gang Php30,000.

Ang mga materyales sa pag­pa­p­atayo ng mga ba­hay ay may kabu­uhang Php18,120,000 mula sa Depart­ment of So­cial Wel­fare and De­vel­op­ment (DSWD).

Mal­iban pa sa mga materyales ay bini­gyan rin ang mga benepisyaryo ng mga food packs at hy­giene kits.

Ang pagha­hatid ng tu­long ay pinan­gu­na­han ni Ed­uard Mi­a­gao ng DSWD katuwang ang Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan ng Palawan sa pa­ma­m­ag­i­tan ng Pro­vin­cial Dis­as­ter Risk Re­duc­tion and Man­age­ment of Of­fice (PDRRMO).

Ak­tibo ring nag­pakita ng su­porta ang lokal na pama­ha­laan ng bayan ng Bal­abac at Bgy. Mangsee.

Inaasa­han na­man na bago mat­a­pos ang taong 2018 ay maibibi­gay na rin ang tu­long para sa mga pam­ilya sa nasabi ring barangay na na­pa­bi­lang na­man sa lis­ta­han na ang mga ba­hay ay par­tially dam­aged. (OCJ/ PIA-MIMAROPA, Palawan)

Con­grat­u­la­tions toEli­jah Daniel B. Geanga, USG Pres­i­dent and Ray­mond P. Balde­lo­var, USG Vice Pres­i­dent for be­ing awarded as the OUT­STAND­ING DEL­E­GATE out of 120 del­e­gates com­ing from the ASEAN+3 coun­tries dur­ing the ASEAN Stu­dent Fo­rum 2018 held on Septem­ber 24-27,2018 at the Univer­sity of Tech­nol­ogy Petronas in Perak, Malaysia. Photo from PSU USG FB PAGE

Ibin­ababa mula sa barko ang mga materyales para sa pag­pa­p­atayo ng mga ba­hay ng nasa 604 pam­ilya na naapek­tuhan ng bagy­ong Vinta noong nakaraang taon sa Mangsee Is­land, Bal­abac, Palawan. (Larawan mula sa PIO)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.