Dalawang magkaibang ak­si­dente sa Tay­tay at Roxas, apat katao patay

Palawan Daily News - - Province - Ni Kia Jo­hanna Lamo

Patay ang tatlo sa 12 sakay ng truck mat­a­pos itong mawalan ng preno sa Na­tional High­way ng Bgy. Pan­col, Tay­tay, Palawan ni­tong araw ng biy­ernes, ika-21 ng Se­tyem­bre 2018, ala una ng hapon.

Nak­i­lala ang mga bik­tima na si Ser­gio Maceda Sr., Mercy Man­gu­la­b­nan at isang 7 taong gu­lang na bata. Lum­abas sa imbesti­gasyon ng pulisya na gal­ing El nido papun­tang Roxas ang truck nang mawalan ito ng preno ha­bang bin­abag­tas nito ang nasabing lu­gar. Dahil sa ma­bilis na patakbo ng truck, nawalan ng kon­trol ang driver nito at sumalpok ang sasakyan sa gilid ng bun­dok. Dahil dito, tu­mi­lapon pal­abas ang driver na si Joselito Pa­cho at ang kasama­han nito na si Ser­gio Maceda Sr. Hu­mi­walay din ang gu­long sa harap at liku­rang ba­hagi ng truck dahil sa tindi ng in­si­d­ente.

Agad na bi­naw­ian ng buhay sila Mercy Man­gublan at ang bata.

Naisugod pa sa os­pi­tal si Ser­gio Maceda Sr. ngu­nit agad ding bi­naw­ian ito ng buhay. Nag­tamo na­man ng matind­ing pin­sala ang driver ng truck at iba pang sakay nito na pat­u­loy pa ring gi­nag­amot sa os­pi­tal.

Sa­man­tala, sa bayan na­man ng Roxas, isa rin ang na­matay sa ak­si­dente sa kalsada mat­a­pos na tu­maob ang isang mini dump truck ni­tong Se­tyem­bre 22, 2018. Ayon kay Po­lice Se­nior In­spec­tor (PSI) Ric Ramos, di­u­mano’y nakainom ng alak ang labing tat­long sakay ng dump truck. Nawalan ng kon­trol sa manebela ang driver ni­tong si Tris­tan Al­cala at nag­tu­loy tu­loy ito sa malalim na ba­hagi ng kalsada.

“Yung sa bayan na­man ng Roxas, dahil sa kalasin­gan ng driver kaya nawalan ito ng kon­trol sa sasakyan. La­hat sila ay ta­la­gang sug­atan,” saad ni Ramos.

Dahil sa may kalal­i­man ang lu­gar kung saan nahu­log ang truck ay in­abot pa ng ha­los tat­long oras bago pa nakuha ang ibang sakay ng truck at di­nala sa pinaka­malapit na paga­mu­tan ngu­nit tu­luyan ng bi­naw­ian ng buhay si Ro­quito Giemo, isa sa mga sakay ng truck.

Mat­a­pos ang in­si­d­ente, tu­makas na­man ang driver na si Al­cala papun­tang lung­sod ng Puerto Princesa na ma­ha­harap sa pa­tong pa­tong na ka­song ito.

Con­trib­uted Photo

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.