Ika-118 Ser­bisyo Si­bil, ipagdiri­wang ng pama­ha­laang pan­lalaw­igan ng Romblon

Palawan Daily News - - Region - By Dinnes M. Manzo / PIA

Ipinagdiri­wang ng pama­ha­laang pan­lalaw­igan ng Romblon ang ika-118 Ser­bisyo Si­bil ngay­ong buwan na gi­nanap Romblon Pub­lic Plaza noong Lunes, taglay ang te­mang “Lingkod Bayani: Maka-Diyos, Makatao, Mak­abayan”.

Ito ay pinasim­u­lan sa pa­ma­m­ag­i­tan ng pag­taas ng bandila sa pan­gun­guna ni Gov­er­nor Ed­uardo C. Fir­malo at halal na opisyal ng lalaw­igan.

Sa na­bang­git na araw ay magsagawa rin ng State of the Pro­vin­cial Ad­dress si Gov­er­nor Fir­malo kung saan kanyang ilala­had ang la­hat ng kanyang mga na­gawa sa probin­siya ng Romblon sim­ula ng siya ay na­nungku­lan na gob­er­nador noong 2010 hang­gang sa kasalukuyan.

Ka­sunod nito ay por­mal ng sin­im­u­lan ang pag­bubukas ng “Capi­tolympics” o palakasan sa larangan ng bas­ket­ball at vol­ley­ball na ni­lahukan ng mga em­p­leyado ng kapi­tolyo.

Bini­gyang pagk­i­lala rin ang mga kawani ng kapi­tolyo na nag­pa­malas ng kani­lang angk­ing gal­ing at husay sa pagha­hatid ng ser­bisyo pub­liko.

In­ilun­sad rin sa nat­u­rang okasyon ang In­for­ma­tion Ed­u­ca­tion Cam­paign (IEC) Ma­te­ri­als for Dis­as­ter Risk Re­duc­tion and Man­age­ment o “Dis­as­ter Komiks” na ni­likha ni Gng. Precy Manliquez, Pro­fes­sor, Romblon State Univer­sity (RSU) - Sta. Maria Cam­pus kung saan pinon­do­han ng Pro­vin­cial Dis­as­ter Risk Re­duc­tion and Man­age­ment Of­fice ang pag-iim­prenta nito up­ang ipama­hagi sa la­hat ng Mu­nic­i­pal DRRM, mga barangay at paar­alan sa buong lalaw­igan.

Si­naksi­han ang nat­u­rang gawain ng mga ki­natawan pama­ha­laang nasyu­nal, mga halal na opisyal, barangay of­fi­cials, se­nior cit­i­zens, ga­nundin ang mga em­p­leyado ng pama­ha­laang pan­lalaw­igan.(DMM/PIAMIMAROPA/Romblon)

Kasabay ng pagdiri­wang ng ika-118 Ser­bisyo Si­bil ngay­ong buwan, por­mal na in­ilun­sad sa pama­ha­laang pan­lalaw­igan ang In­for­ma­tion Ed­u­ca­tion Cam­paign (IEC) Ma­te­ri­als for Dis­as­ter Risk Re­duc­tion and Man­age­ment o “Dis­as­ter Komiks” na ni­likha ni Gng. Precy Manliquez (nakatayo sa harap ng podium), Pro­fes­sor, Romblon State Univer­sity (RSU) - Sta. Maria Cam­pus. (Larawan ni Maria Julie Mon­tero/Romblon Pro­vin­cial Gov­ern­ment)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.