Pasil­i­dad para sa re­ha­bil­i­ta­syon ng Puerto Princesa Bay, itatayo

Palawan Daily News - - City - Ni Leila Dagot / PIA

Nakikipagka­sundo ngayon ang pama­ha­laang lung­sod ng Puerto Princesa sa tat­long prib­adong kom­pa­nya para sa pag­tatayo ng pasil­i­dad na maglili­nis ng tubig sa ko­mu­nidad na du­madaloy sa mga alka­n­tar­ilya at sep­tage patungo sa bay­bayin ng siyu­dad.

Sa pa­ma­m­ag­i­tan ng joint ven­ture agree­ment, ang mga kom­pa­nyang Ecosys­tems Tech­nolo­gies In­cor­po­rated, Ecosys­tem Tech­nolo­gies International (ESTII) Inc., at JCA Hold­ings ang mag­sisil­bing ahente, op­er­a­tor at kon­trak­tor ng LGU para sa pagkakaloob ng ser­bisy­ong pang kalin­isan, sep­tage, sew­er­age.

“Kami ang maglili­nis ng tubig sa mga kanal sa pa­ma­m­ag­i­tan ng itatayo nam­ing treat­ment plant, gayon din ang tubig na umaa­gos patun­gong bay­walk, lilin­isin muna sa fa­cil­i­ties natin bago pa­padaluyin sa Puerto Bay,” tin­u­ran ni Jehremiah Asis, chief cor­po­rate ad­viser ng ESTII at pan­gulo ng JCA Hold­ings, Inc. sa panayam ng Philip­pine In­for­ma­tion Agency (PIA).

Positibo sa proyekto ang pama­ha­laang lung­sod up­ang mag­ing kaaya-aya ang Bay­walk ng siyu­dad na ka­bi­lang sa mga pasyalan ng mga tur­ista o bisita.

“Ma­g­a­nda na­man ang kani­lang proyek­tong ip­inakita sa atin, kasi kailan­gan na nat­ing mare­ha­bil­i­tate ang bay­bay natin, da­pat ma­li­nis na ang du­madaloy na tubig doon mula sa ating mga kanal, makakatipid pa tayo ng kun­sumo sa tubig,”pa­hayag ni Kon­se­hal Jimmy Car­bonell.

Pag­dat­ing sa as­petong pinan­siyal, ang prib­adong kom­pa­nya ang gugu­gol ng PhP2l5M para sa kon­struksyon ng pasil­i­dad at magig­ing op­erasyon, ha­bang PhP25M na­man ang mang­ga­gal­ing sa LGU para sa lu­pang pag­tatayuan ng planta.

Sa paglalatag ni Asis sa Sang­gu­ni­ang Pan­lung­sod ng dis­enyo ng kani­lang panukalang proyekto, sin­abi niyang mal­iban sa layun­ing ma­li­nis ang ka­pali­gi­ran at re­ha­bil­i­ta­syon ng bay­bayin ng lung­sod, maka­pag­bibi­gay din sila ng re­cy­cled wa­ter sa siyu­dad na maaar­ing gamitin sa mga pasil­i­dad ng pama­ha­laan kat­u­lad ng gusal­ing pan­lun­sod at sa itatay­ong bagong palengke.

“Magpo-pro­vide kami ng li­breng tubig sa city gov­ern­ment, 1,000 metro ku­biko kada araw, malak­ing katipi­ran na ‘yon ng ating LGU,” dagdag pa ni Asis.

Magkaka­roon din ng hi­walay na kon­trata ang tat­long kom­pa­nya sa Puerto Princesa City Wa­ter District (PPCWD) na siyang bibili ng tubig na nakolekta at nali­nis mula sa mga sep­tage.

Sa­man­tala, hini­hin­tay na lamang ng mga kom­pa­nya ang pa­gen­dorso ng Sang­gu­ni­ang Pan­lung­sod na siyang ki­nakailan­gan up­ang maisaayos ang kon­trata bago ma­pasim­u­lan ang pros­eso sa pag­pa­p­atu­pad ng proyekto. (LBD/ PIAMIMAROPA-Palawan)

Dis­enyo ng planong itay­ong Sep­tage and Sew­er­age Treat­ment Plant sa Puerto Princesa. (Larawan mula sa planong dis­enyo ng ESTII at JCA Hold­ings)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.