Batang sangkot sa vi­ral video nang pan­lal­a­ban sa gwardiya, nasa CSWD na

Palawan Daily News - - City - Ni Kia Jo­hanna Lamo

Nasa kus­todiya na ng City So­cial Wel­fare and De­vel­op­ment (CSWD) ang isa sa mga batang nag-vi­ral sa so­cial me­dia ka­makailan dahil sa panghi­hi­ma­sok ng isang con­ve­nience store at pan­lal­a­ban sa isang se­cu­rity guard.

Ayon kay Rolando Sta. Maria, so­cial wel­fare as­sis­tant, sub­ject for re­ha­bil­i­ta­tion na ang bata kung saan ay suma­sailalim ito sa iba-ibang ak­tibidad para sa kanyang re­ha­bil­i­ta­tion kat­u­lad ng pa­gaaral sa Al­ter­na­tive Learn­ing Sys­tem (ALS) at marami pang iba.

“Isa sa apat na naku­nan ng video na nag-vi­ral ay nasa amin. Hindi kasi naki­lala yung tatlo. Yung isa nasa cen­ter sya for tem­po­rary shel­ter, may mga ac­tiv­ity ngayon para sa bata na gi­nawa para sa kanyang re­ha­bil­i­ta­tion,” pa­hayag ni Sta. Maria.

Sa­man­ta­lang, ang mga kasama nito ay hindi pa natu­tukoy kung kaya ay nakikipag-ug­nayan ang ahen­sya sa barangay unit ng San Miguel up­ang hanapin ang tatlo na di umano’y nanini­ra­han sa nasabing barangay.

“Nakipag-ug­nayan na kami sa Bgy. San Miguel, al­legedly dun nakatira yung tatlo at yun ang pina-fol­low up natin sa ngayon,” saad niya.

Dagdag pa ni Sta. Maria, ang batang nasa kus­todiya nila dati ay na­hawakan na rin ng kani­lang ahen­sya dati up­ang i-re­ha­bil­i­tate at bi­gyan ng tem­po­rary shel­ter dahil sa isa ito sa bik­tima ng paghithit ng sol­vent ngu­nit bi­nawi ng mag­u­lang at ngayon nasangkot na na­man sa pani­bagong in­si­d­ente.

Nan­gako na­man ang CSWD na pat­u­loy ni­lang bibi­gyan ng alaga at ser­bisyo ang batang nasa kus­todiya nila.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.