Pagig­ing masi­gasig ng PNP-Puerto Princesa kon­tra-droga, kini­lala ng LGU

Palawan Daily News - - City - Ni Leila Dagot / PIA

Gi­nawaran ng pagk­i­lala ng pama­ha­laang lung­sod ng Puerto Princesa ang City Po­lice Of­fice (CPO) mat­a­pos ang magka­sunod na taong nakatang­gap ng paran­gal bi­lang “Best Drug En­force­ment Unit” sa buong re­hiy­ong Mi­maropa.

Sa ‘flag rais­ing cer­e­mony’ noong Lunes, ini­abot ni Mayor Lu­cilo Bay­ron kay Po­lice Se­nior In­spec­tor Ron­nie Fran­cis Cariaga, di­rek­tor ng PPCPO ang plake ng pagk­i­lala para sa City Drug En­force­ment Unit (CDEU) nito.

Ayon sa punong lung­sod, narara­pat lamang na bi­gyan ng pagk­i­lala ang ma­g­a­n­dang re­sult ang gawain ng mga taga­pag­patu­pad ng batas sapagkat malaki ang na­iaam­bag nito sa pag­pa­pa­natili ng ma­paya­pang pa­mayanan.

Sa­man­tala, ka­sunod nito, nan­gako na­man ang si Cariaga na mas lalo pa ni­lang palalakasin ang kani­lang op­erasyon at kamp­nya kon­tra sa ip­inag­babawal na gamot.

Han­gad din ng pa­munuan ng pulisya sa lung­sod na mai-deklarang ‘drug-cleared’ ang buong siyu­dad sa pa­ma­m­ag­i­tan ng unti-unt­ing pag­sugpo ng droga sa bawat barangay.

Ser­e­monya sa pag­sisim­ula ng pro­grama kaug­nay ng se­l­e­brasyon ng Puerto Princesa City Po­lice Of­fice sa ll7th Po­lice An­niver­sary. (Larawan mula sa Tandikan (Puerto Princesa City) Po­lice Com­mu­nity Re­la­tions (PCR) Of­fi­cial Face­book page)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.