Pag­nakaw ng babae sa isang hos­tel, sapol ng CCTV

Palawan Daily News - - City - By Palawan Daily News

Hul­ing-huli sa CCTV ang isang babae mat­a­pos ni­tong buk­san ang locker ng isang lo­cal tourist nang magpa-book ito sa kani­lang hos­tel. Tu­loy-tu­loy sa locker ang sus­pek na si Marylle Mae Ve­larde at binuk­san ang locker, mat­a­pos ang ilang se­gundo ay nakakuha na ito ng perang pakay niyang nakawin sabay alis na tila ba ay walang nang­yari.

Banta ni Chief Insp. Mark Allen Pala­cio ng City PNP Po­lice Sta­tion 1 ay gan­ito ang es­tilo ng iilang mga kawatan kung saa’y kakausapin ang nais bik­timahin, kakalap ng im­por­masyon at nanakawan ka­pag aalis na up­ang hindi na makaka­pa­greklamo.

“Yang mga style ng mga yan, kakausapin nila ‘yung mga bibik­timahin nila. Aalamin kung ke­lan yung flight, then pag­nakuha nila ang in­for­ma­tion na kailan­gan, saka nila

nanakawan kung saan paalis na para di na maka­pag-file ng com­plaint,” saad ni Pala­cio.

Noong una ay iti­natanggi pa ito ng bik­tima ngu­nit noong ip­inakita ang kuha ng CCTV ay napil­i­tan itong umamin na naka­tim­bog siya ng 300 dol­lars na ka­tum­bas ng P6,000. “Na­ga­galit pa nga noon una, tinatanong kami bakit di kami naka-uni­form tapos ayaw pang umamin. Noong sabi ko may CCTV copy kami, saka pa siya umamin at sumama dito sa PS1,” dagdag ni Pala­cio.

Gu­mawa ng sworn state­ment si Ve­larde na

in­aamin nito ang pagkuha ng pera sa locker ng bik­tima at nan­gakong sasagutin din nito ang plane ticket ng mga bik­tima nito. Nag­bi­gay na­man ng ba­bala si Pala­cio sa iba pang es­tab­lish­ment na gu­ma­gawa ng gani­tong modus na itigil na ito at wag nang tu­laran pa nang iba.

“Paalala natin sa iba pang mga es­tab­lish­ment na baka gan­ito rin ang kani­lang modus, tig­i­lan na nila, dahil may mga paraan ang PNP para mahuli ang gani­tong mga modus,” paalala ni Pala­cio.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.