Pi­tong Tribu sa Palawan, luma­hok sa In­dige­nous Peo­ples’ sum­mit ng Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan

Palawan Daily News - - Province -

Mahigit sa 260 mga katu­tubo sa lalaw­igan ng Palawan ang nagtipon-tipon sa isi­nasagawang In­dige­nous Peo­ples’ (IP) Sum­mit sa Kapi­tolyo na nagsim­ula ka­hapon, ika-10 ng Ok­tubre.

Ang pagti­tipon ay may te­mang “Bridg­ing, Bond­ing and Bind­ing.”

Layunin nito na maipa­mu­lat sa mga mahi­hi­rap na Palaweño ang kani­lang mga kakaya­han sa pag­tu­long sa pag­pa­paun­lad ng kani­lang ko­mu­nidad at maiba­lik ang ti­wala ng mga ito sa gob­y­erno.

Ani Pro­vin­cial Plan­ning and Devel­op­ment Co­or­di­na­tor Ninfa B. Ru­bio, ma­ha­laga na nagkaka­roon ng pagkakataong magtiponUmabot tipon ang mga In­dige­nous Peo­ple sa lalaw­igan “para maram­daman nila na may gob­y­erno palang ku­makalinga sa kanila.”

“Unti-unti ay mabuild-up natin ang kani­lang self-con­fi­dence na hindi sila nagig­ing mahiyain at in­tim­i­dated sa mga tao na nasa gob­y­erno o sa mga taong ang pagtin­gin nila ay mas mataas kesa sa kanila,” dagdag pa ni Gng. Ru­bio.

Tam­pok sa tat­long araw na IP Sum­mit ang pi­tong tribu sa lalaw­igan na bin­ubuo ng Cuy­onon, Agutay­nen, Mol­bog, Tag­banua, Palaw’an, Ca­gaya­nen at Batak.

Sa­man­tala, ba­hagi rin ng pagti­tipon ang paglu­lun­sad ng dalawang proyekto na kin­abibi­lan­gan ng Com­mu­nity Driven Devel­op­ment and Poverty Re­duc­tion Pro­gram at ang New Banua In­sti­tute for Re­siliency and Green Growth.

Ang Com­mu­nity Driven Devel­op­ment and Poverty Re­duc­tion Pro­gram ay kasalukuyan nang isi­nasakatu­paran ng Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan. Ito ay nakatuon hindi lamang sa mga pangk­abuhayang in­ter­ben­syon kundi pati na rin sa mga ser­bisy­ong nakaakma sa kul­tura ng bawat katu­tubo.

Kaba­hagi na­man ng Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan sa New Banua In­sti­tute for Re­siliency and Green Growth project ang Global Green Growth In­sti­tute (GGGI).

“Ang layunin ng in­sti­tute na ito ay up­ang ang at­ing mga marginal­ized sec­tor at la­long-lalo na ang at­ing mga katu­tubo ay mag­ing ad­vo­cates ng at­ing mga pro­gra­mang ip­ina­p­atu­pad ka­gaya ng pag-an­gat ng kahi­ra­pan la­long-lalo na ang pagla­ban sa mga im­pact ng cli­mate change,” pag­pa­pali­wanag pa ng plan­ning co­or­di­na­tor.

Iba’t ibang ak­tibidad ang in­i­handa para sa mga par­tisi­pante ng pagti­tipon tu­lad ng Lak­bay-Aral kung saan kani­lang bibisi­tahin ang Bin­u­atan Cre­ations at Dairy Farm ng De­part­ment of Agri­cul­ture up­ang makakuha ng mga ideya sa pagha­hanap­buhay na pwe­deng ipatu­pad sa kani­lang ko­mu­nidad.

May­roon ding sem­i­nar patungkol sa san­i­ta­tion and hy­giene and waste man­age­ment na isas­agawa na­man sa ikalawang araw.

Inaasa­han na­man sa pag­tat­a­pos ng ak­tibidad ang pledg­ing ses­sion/ com­mit­ment build­ing sa mga devel­op­ment part­ners at na­tional agen­cies sa dalawang pro­gra­mang ilu­lun­sad.

Ang In­dige­nous Peo­ples’ Sum­mit ay ang pag­pa­p­at­u­loy ng isi­na­gawang 1st In­clu­sive Devel­op­ment Sum­mit noong nakaraang taon. Ito ay iti­naon na rin sa pagdiri­wang ng In­dige­nous Peo­ple’s Month ngay­ong buwan ng Ok­tubre.(P.R)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.