Pag­tang­gap ng ap­likasyon para sa BFAR fish­eries schol­ar­ship, nagsim­ula na

Palawan Daily News - - Region - Ni Dinnes Manzo/PIA-Romblon

ODIONGAN, Romblon — Nagsim­ula nang tu­mang­gap ng mga ap­likasyon para sa ‘2019 fish­eries schol­ar­ship pro­gram’ ang opisina Bureau of Fish­eries and Aquatic Re­sources (BFAR) sa lalaw­igan sa mga in­tere­sadong mag­pat­u­loy sa pag-aaral at pagkuha ng apat na taong kurso sa fish­ery.

Ang pag­susulit para sa 2019 fish­eries schol­ar­ship pro­gram-fish­eries chil­dren at fish­eries in­dus­try lead­ers grant na gaganapin sa ika-12 ng Enero 2019 ay bukas para sa mga nag­ta­pos na ng high school o mga mag­tat­a­pos na es­tudyante sa Grade 12.

Sa gi­nanap na ‘Kapi­han sa Philip­pine In­for­ma­tion Agency (PIA)’, sin­abi ni Jan­nette Cruz-Fer­ran, schol­ar­ship pro­gram co­or­di­na­tor ng BFAR na ang ap­pli­ca­tion form ay maaari nang makuha sa Pro­vin­cial Fish­ery Of­fice. Maaari ring mag-down­load ng form sa www.bfar.gov.ph at isum­ite sa mga opisi­nang pan­re­hiyon at pan­lalaw­igan ng ahen­siya.

Ayon kay Fer­ran, ang hul­ing araw sa pag­susum­ite ng ap­likasyon ay sa darat­ing na Ok­tubre 31 kasama ang mga hini­hing­ing rek­isito.

Dalawampu ang nakalaang slot na ibibi­gay sa mga naka­pasang es­tudyante na anak ng mangingisda (fish­eries chil­dren ed­u­ca­tional grant) at tat­long slot na­man ang para sa mga pumasa at ka­bi­lang sa top 10 na grad­u­at­ing class (fish­eries in­dus­try lead­ers grant).

Dagdag pa ni Fer­ran, puwe­deng mag­patala ang mga 23 kuwalipikadong isko­lar ng BFAR para sa school year 2019-2020 sa Cen­tral Lu­zon State Univer­sity, Univer­sity of the Philip­pines – Visayas at Zam­boanga State Col­lege of Marine Sci­ences and Tech­nol­ogy.

Layunin ng pro­grama na mat­u­lun­gan ang matatal­i­nong anak ng mga mangingisda sa pag-pa­paaral at mai-an­gat ang an­tas ng kani­lang hanap buhay.

Ang mga ito ay pagkakalooban ng li­breng ma­trikula at iba pang ba­yarin o pan­gan­gailan­gan sa es­kuwe­la­han, buwanang al­lowance na PhP2,500, al­lowance sa li­bro na PhP2,000 bawat semestre, su­porta para sa pag­tat­a­pos na PhP500 at su­porta sa the­sis na PhP3,000-PhP5,000.

“Sa mga ap­likan­teng es­tudyante sa Grade 12 sa kasalukuyan, da­pat ito ay nageedad nang hindi lalam­pas 20 taong gu­lang, nasa top ten ng mga grad­u­at­ing class na cer­ti­fied ng school prin­ci­pal,” pali­wanag ni Fer­ran.

“Para sa mga anak ng mangingisda na gus­tong mag avail ng pro­grama, kailan­gan rin na high school grad­u­ate , hindi lalam­pas ng 20 years old, hindi pa naka-en­roll sa anu­mang kurso at may gen­eral weighted av­er­age na 80 por­siyento, at ang tau­nang kinikita ng pam­ilya ay PhP25,000 pababa,” aniya pa.

Ma­ha­laga rin na ang mag­u­lang ng mga ap­likante ay miyem­bro ng asosasyon ng mga mangingisda o kop­er­at­iba sa kani­lang lu­gar. (DMM/PIA-MIMAROPA/ Romblon)

Kinum­pirma ni Jan­nette Cruz-Fer­ran (nasa kanan), schol­ar­ship pro­gram co­or­di­na­tor ng Bureau of Fish­eries and Aquatic Re­sources na nagsim­ula nang tu­mang­gap ng mga ap­likasyon para sa 2019 Fish­eries Schol­ar­ship Pro­gram na ib­inibi­gay ng ahen­siya para sa mga in­tere­sadong mag­pat­u­loy sa pag-aaral ng apat na taon sa kur­song fish­ery. (Larawan ni Dinnes Manzo/PIA-Romblon)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.