Lalaki na nan­la­ban umano, patay sa buy-bust op­er­a­tion

Palawan Daily News - - City - By Palawan Daily News

Patay ang isang lalake mat­a­pos man­la­ban umano sa isang po­lice as­set sa isang drug buy-bust op­er­a­tion. Ayon kay P/Chief Insp. Mark Allen Pala­cio, nagka­roon ng bil­i­han ng droga sa pag­i­tan ng kani­lang as­set at ng sus­pek na si Jef­frey “Diva” Or­biso ngu­nit na­ha­lata daw ng sus­pek na as­set ang kaniyang ka­transaksyon kung kaya ay pina­putukan nito ng baril ang as­set.

“Nang magkaabu­tan na sila, lal­abas sana yung tropa nat­ing nakatafo para arestuhin na ang sus­pek. Sud­denly, du­mukot ito ng baril at pina­putukan ang at­ing as­set,” saad ni Pala­cio. Gu­manti ng putok ang grupo ng pulisya sapagkat nasa alan­ganin ang kasama ni­tong as­set. Ti­na­maan sa ilalim ng ki­lik­ili ang sus­pek.

“Nung makita natin na nakala­gay na sa alan­ganin ang kasama natin, gu­manti na rin tayo ng putok at ti­na­maan sa ilalim ng ki­lik­ili,” dagdag nito. Aniya ay sin­ubukan ng kani­lang kampo na tu­mawag ng am­bu­lan­siya up­ang aga­pan ito ngu­nit naideklara na itong Dead On Ar­rival (DOA).

“We tried to call the am­bu­lance or KAAC para aga­pan pa sana pero lately de­clared na itong DOA,” pa­hayag ni Pala­cio. Or­gan­isado rin umano ang galawan ng grupong kin­abibi­lan­gan ng sus­pek. Ka­bi­lang sa mga kasama nito ay si Nor­man Arias at Chistoper San­doval na mga na­tim­bog ng pulisya ka­makailan lamang.

Naku­nan si Diva ng isang pakete na pinaghi­hi­nalaang shabu at isa pa sa bulsa nito na may tim­bang na aabot sa li­mang gramo mag­ing ang .38 cal­iber na baril na gi­na­mit nito. Ayon na­man sa pulisya ay ito pa lang ang unang pagkakataon na may nan­la­bang sus­pek at na­p­atay sa mga drugs op­er­a­tion. Kaak­i­bat nito ay mul­ing nag­bi­gay ng ba­bala si Pala­cio sa mga pat­u­loy pa ring tu­matangk­i­lik at gu­magamit ng droga na tig­i­lan na ito dahil buo ang kani­lang pw­ersa sa pag sugpo nito.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.