Sus­pek, dakip mat­a­pos makipaghab­u­lan sa pulis

Palawan Daily News - - City - By Palawan Daily News

Dakip ang isang lalake mat­a­pos ng isang oras na hab­u­lan nito sa pulisya Ok­tubre 11, 2018.

Kini­lala ang sus­pek bi­lang si Ene­myr Bun­galso Fres­nillo, kung saan ay nagka­roon ng ko­mosyon sa pag­i­tan ng pulis at ng sus­pek.

Ayon kay PO2 Ryan Cabaña, nag sasagawa ang kani­lang ahen­sya nang isang sur­veil­lance sa ka­habaan ng Bgy. San Miguel nang lum­abas ang sus­pek sa isang painu­man at pinag­sisi­gawan si PO2 Cabaña.

“Nag­u­lat nga po ako dahil lumapit sa amin itong si Fres­nilo, at may si­nasabi syang di namin sya kayang huli­hin. Di lang po yun, ang dami nya pang si­nasabi saamin,” saad ni PO2 Cabaña.

Nang lap­i­tan ni Cabaña ang sus­pek ay doon na nagka­roon ng ko­mosyon ang dalawa.

Maya maya pa ay sumakay ang sus­pek sa kanyang mo­tor­siklo at nag­pa­habol sa mga pulis.

Nag sim­ula ang hab­u­lan sa Bgy. San Miguel hangang Bgy San Manuel.

Ilang be­ses pa umanong nag paikot ikot at sinasalubong ng sus­pek ang mga pulis na huma­habol sa kanya na tila ba sinasadya ni­tong mag­pa­habol.

Hangang sa mako­rner na si fres­nillo sa isang mak­i­tid na daan at nang wala ng matak­buhan ang sus­pek ay puma­sok ito Da­canay Road at tu­mu­loy sa com­pound ng sim­ba­han at dito nag­tago.

Ki­nailan­gan pang humingi ng tu­long ng PNP sa ilang myem­bro ng sim­ba­han para lamang ma­pal­abas ito.

Nang makal­abas na ang sus­pek, ki­nap­ka­pan ito ni po2 cabaña ngu­nit ha­bang nagsasagawa ng body search ay pasim­ple umanong tinapon ng sus­pek ang isang pakete ng mar­i­juana sa ma­sukal na ba­hagi ng daan.

Ngu­nit na­pansin agad ito ng isang sibilyan at pinag­bi­gay alam sa pulisya.

Ang sus­pek ay kasama sa mga si­nusub­ay­bayan ng PNP dahil na­pa­gala­man ng pulisya na may nilu­luto umanong malak­ing transaksyon at ang mga kasama nito.

Sa­man­ta­lang, ma­ha­harap sa ka­song paglabag sa RA 9165 at un­just vex­a­tion si Fres­nillo.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.