Seaweeds farm­ers sa Looc, makik­in­a­bang sa so­lar-pow­ered seaweeds dryer ng DOST

Palawan Daily News - - Region - Ni Dinnes Manzo/PIA-Romblon

Malaki ang magig­ing pak­in­a­bang ng seaweeds farm­ers sa bayan ng Looc, Romblon sa Float­ing So­lar­pow­ered Seaweed Dryer Tech­nol­ogy na kaloob ng De­part­ment of Sci­ence and Tech­nol­ogy (DOST)Mimaropa.

Isa sa prob­lema ng Tang­guya Fish­er­folks As­so­ci­a­tion sa Bgy. Man­hac, Looc ay ang pag­pa­p­atuyo ng kani­lang in­aan­ing seaweeds ka­pag pana­hon ng tag-ulan dahil umaasa lang sila sa sikat ng araw kung saan manu­mano ni­lang in­i­lalatag ito sa buhang­i­nan para matuyo.

Kaya bi­lang tu­gon at so­lusyon ng DOST sa suli­ranin ng mga seaweeds farm­ers, gu­mawa ito ng dis­enyo up­ang madal­ing patuyuin ang seaweeds kahit na umuu­lan.

Sin­abi ni DOST Pro­vin­cial Direc­tor Marcelina F. Ser­vañez na ang diniseny­ong Float­ing Seaweeds Dryer ay makatu­tu­long para ma­pa­natili ang ma­g­a­n­dang kali­dad ng dried seaweeds at mai­wasan rin ang kon­tam­i­nasyon sa pro­dukto.

Ang nasabing pasil­i­dad ay sim­ple, mat­i­bay at madali lamang gawin. Ma­sisig­urong sariwa at hindi kon­tam­i­nado ang pro­dukto dahil pagka­har­vest ng seaweeds ay di­rekta na itong ilala­gay sa dry­ing area. Ma­bilis rin itong mahi­hila kung nais ili­pat sa ibang lu­gar dahil naka­lu­tang ito sa da­gat.

Ang pasil­i­dad ay may­roon ding built-in ex­haust fans na na­pa­paan­dar sa pa­ma­m­ag­i­tan ng so­lar pan­els na nakala­gay sa bubun­gan ng float­ing seaweeds dryer up­ang pan­tay-pan­tay ang pagkaka­p­atuyo ng sari­wang seaweeds. Kaya rin ni­tong mag­patuyo ng hang­gang dalawang tonelada ng seaweeds sa loob lamang ng tat­long araw.

Ang nat­u­rang proyekto ay naisakatu­paran sa pakikipat­u­lun­gan ng Bureau of Fish­eries and Aquatic Re­sources (BFAR) na layun­ing ma­pa­bilis ang pag­pa­p­atuyo ng inan­ing seaweeds ng mga seaweeds farm­ers dito.

Ang pag­tatanim o pag­pa­palago ng seaweeds ay isa sa pan­gu­nahing pinagkuku­nan ng kabuhayan ng mga res­i­dente sa Ti­mo­gang ba­hagi ng Tablas island kung saan ka­bi­lang dito ang bayan ng Looc.

Ayon kay Luisito Manes, OIC ng BFAR-Romblon, ang mga fish­er­folks sa mga bayan ng Looc at Santa Fe ay kani­lang hin­imok na mag­tanim ng seaweeds noong masalanta ng bagy­ong Frank.

Matatan­daan aniya na pagkat­a­pos ng nasabing kalami­dad ay nawasak ang mga bangka, lam­bat at iba pang kagami­tan sa pangingisda sa nat­u­rang lu­gar.

Up­ang mabi­gyan ng al­ter­nat­i­bong kabuhayan ang mga tao dito ay nama­hagi ang BFAR ng li­breng punla ng seaweeds up­ang may pan­im­u­lang pananim ang mga maapek­tuhan ng bagyo.

Ayon pa kay Manes, pagkaraan lang ng ilang buwan ay naka­pag-har­vest na ang mga seaweeds farm­ers at nakita ni­lang malaki ang poten­siyal sa gani­tong uri ng hanap­buhay.

“Nag­ing sta­ble ang kita ng mga seaweeds farm­ers kung saan unt-unti silang naka­pun­dar ng gamit sa pangingisda at naka­bili na rin ng mga ap­pli­ances sa kani-kani­lang tahanan na nag­pa­p­atu­nay na umaan­gat na ang an­tas ng kani­lang pa­mu­muhay,” pa­hayag ni Manes.

Mataas ang de­mand ng dried seaweeds sa lalaw­igan ng Cebu at iba pang pro­cess­ing cen­ters sa Pilip­inas dahil maram­ing pro­dukto ang maaar­ing ma­likha mula dito.

Ang Float­ing Seaweeds Dryer Tech­nol­ogy ay dinisenyo ni Dr. Ronel S. Pan­gan ng UP Los BañosCol­lege of En­gi­neer­ing and Tech­nol­ogy na pinon­do­han ng DOST Mimaropa kung saan por­mal ng in­ilun­sad ito noong ika-21 ng Se­tyem­bre 2018 sa bayan ng Looc. (DMM/PIAMIMAROPA/Romblon)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.