Buwan ng Ko­op­er­at­iba, ip­inagdiri­wang sa Tar­lac

Palawan Daily News - - National - By Cherie Joyce V. Flores

Isang tree plant­ing and tree par­ent­ing ac­tiv­ity sa barangay Banaoang West sa bayan ng Mon­cada ang nag­ing sim­u­laing ak­tibidad ng se­l­e­brasyon ng Co­op­er­a­tive Month sa Tar­lac.

Ayon kay Pro­vin­cial Co­op­er­a­tive and En­ter­prise De­vel­op­ment Of­fice o PCEDO Head Marvi dela Cruz, layunin ng tau­nang se­l­e­brasyon na ki­lalanin ang ma­ha­la­gang pa­pel ng mga ko­op­er­at­iba sa paglago ng lalaw­igan at pat­u­loy itong palakasin sa pa­ma­m­ag­i­tan ng mga ak­tibidad na makakat­u­long hindi lamang sa mga miyem­bro kundi pati sa ko­mu­nidad.

Ang se­l­e­brasyon ngay­ong taon ay may te­mang “Co­op­er­a­tives: Part­ners for Build­ing Re­silient and Em­pow­ered Com­mu­ni­ties to­wards Bet­ter and Stronger Philippines.”

Dagdag pa ni dela Cruz na pat­u­loy ang su­porta ng Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan sa sek­tor ng ko­op­er­at­iba sa pa­ma­m­ag­i­tan ng pag­bibi­gay ng mga pro­grama ka­bi­lang ang li­breng train­ings at sem­i­nars, credit fa­cil­i­ta­tion pro­gram, credit se­cu­rity fund at co­op­er­a­tive en­trepreneur­ship.

Ka­bi­lang sa mga iba pang ak­tibidad na in­ilinya ng PCEDO ngay­ong buwan ang blood­let­ting, out­reach, hy­giene kit giv­ing at Gawad Tar­lak­enyo award­ing. (CLJD/CJVF-PIA 3)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.