4th Re­gional Or­ganic Congress, isi­na­gawa sa lalaw­igan ng Batan­gas

Palawan Daily News - - National - By Mamerta P. De Cas­tro

Matagum­pay na isi­na­gawa ka­makailan ang 4th Re­gional Or­ganic Congress sa Pro­vin­cial Au­di­to­rium dito sa lung­sod.

May tema itong “Or­ganic Agri­cul­ture Ad­vanc­ing the Lo­cal Food Cul­ture Move­ment in the Philippines” at di­naluhan ng mahigit sa 600 katao mula sa iba’t-ibang lalaw­igan sa Calabarzon.

Ayon kay Ar­nel De Mesa, Re­gional Ex­ec­u­tive Direc­tor ng De­part­ment of Agri­cul­ture (DA) Calabarzon, ang pat­u­loy na pag­tatanim ng ha­la­man sa pa­ma­ma­raang or­ganiko ay isa sa mag­bibi­gay ng hanap­buhay sa mga magsasaka at mag­bibi­gay lu­nas sa prob­le­mang pangkalusugan at mal­nu­trisyon na ki­na­ha­harap ng bansa.

“Mali po ang kaala­man na ang or­ganikong pa­ma­ma­raan ay para lamang sa mayaya­man dahil ang presyo po ng mga pro­duk­tong mula dito ay mas ma­hal kaysa reg­u­lar na pa­ma­ma­raan ng pag­tatanim. Mahigit 48% sa li­mang por­siyen­tong tar­get na iti­nakda ng batas o may kabuoang 11,200 ek­tarya o 10,720 magsasaka o 336 na sama­han ng magsasaka ang nagsasagawa ng or­ganikong pa­ma­ma­raan ng agrikul­tura,” ani De Mesa.

Maitu­tur­ing na ang Calabarzon ay isa ngay­ong mod­elo sa or­ganic farm­ing lalo na at unti-unt­ing nakik­i­lala ang karami­han sa mga farms dito na nagsasagawa ng or­ganikong pa­ma­ma­raan tu­lad ng Costales Farms sa La­guna.

Isi­na­gawa rin ang pag­gawad ng pagk­i­lala sa mga natatang­ing in­dibid­wal, sama­han, mu­nisi­pal­i­dad at lalaw­igan na mainam na hal­im­bawa sa pagsasanay ng or­ganikong agrikul­tura.

Ang mga sumusunod ang gi­nawaran ng pagk­i­lala: Out­standi­ing Small Farmer-In­di­vid­ual-Ali­cia Val­do­ria mula sa Que­zon; Out­stand­ing Re­gional Or­ganic Agri­cul­ture Farm­ing Fam­ily - Cabriga fam­ily from Tayabas Que­zon; Out­stand­ing Farm­ing Group - Sto. Tomas Or­ganic Prac­ti­tion­ers As­so­ci­a­tion; Out­stand­ing Agri­cul­tural Ex­ten­sion Worker - Me­lanie

Cortez ng Sto. Tomas, Batan­gas; Out­stand­ing Mu­nic­i­pal Fo­cal Per­son - Ofe­lia Mal­a­banan mula sa Sto. Tomas, Batan­gas; Out­stand­ing Mu­nic­i­pal­i­tySto. Tomas Batan­gas; Out­stand­ing Pro­vin­cial Fo­cal Per­son- Mar­lon To­bias mula sa lalaw­igan ng La­guna; Out­stand­ing Prov­ince-Prov­ince of La­guna; Hall of Famer-Mu­nic­i­pal­ity of Kalayaan; Out­stand­ing Ru­ral Women of the Year-Ms. Chona Ban­dola mula sa Que­zon.

Ang la­hat ng awardees ay tu­mang­gap ng plake at cash prize up­ang pat­u­loy na maisu­long ang paggamit ng or­ganikong pa­ma­ma­raan ng agrikul­tura at mas ma­pala­ganap pa ito. (BHABY P. DE CAS­TRO-PIA BATAN­GAS)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.