Maris­tela files can­di­dacy as in­de­pen­dent

Palawan Daily News - - Front Page -

Re-elec­tion­ist City Coun­cilor Peter “Jimbo” Q. Maris­tela filed for elec­tion as an in­de­pen­dent can­di­date, sep­a­rat­ing him­self from the city’s big­gest party list as he filed his certificate of can­di­dacy

(COC) as part of the United Na­tion­al­ist Al­liance (UNA), Tues­day, Oc­to­ber 16, 2018.

“Tayo po ay nag file un­der ng United Na­tion­al­ist Al­liance o UNA. Pero dito po sa lung­sod ng Puerto Princesa ay tayo lang po ang kan­didato ng UNA, kaya mag isa po tayo sa lung­sod ng Puerto Princesa kaya con­sid­ered na din as in­de­pen­dent. Pi­nasya natin na ku­muha ng par­tido, sapagkat nanini­wala tayo na magiging iba pa din yung tin­gin ng at­ing mga botante ka­pag may par­tido tayo,na ka­pag may par­tido tayo ay isipin nila na tla­gang seryoso tay­ong kan­didato,” he said.

Maris­tela stated that he filed as in­de­pen­dent be­cause he be­lieve that an ad­min­is­tra­tion should in­clude an in­de­pen­dent minded coun­cilor who is in­de­pen­dent from the ma­jor­ity in the coun­cil’. “Sa atin po gusto natin ma­n­atili as in­de­pen­dent, in­de­pen­dent sa city coun­cil. Sapagkat nanini­wala tayo na sa city coun­cil da­pat ay merong hindi kasamang ad­min­is­trasyon ng ma­jor­ity,” said Maris­tela.

He said that be­ing in­de­pen­dent from the ma­jor­ity in the coun­cil does not mean he is op­pos­ing from the rest of the ad­min­is­trasyon. Maris­tela ex­plained, his in­de­pen­dence means go­ing for what is good for the peo­ple of Puerto Princesa and can dis­agree from the body if it will not ben­e­fit the peo­ple. “Sa tin­gin natin da­pat may in­de­pen­dent doon.

In­de­pen­dent minded na hindi kaya dik­ta­han ng ad­min­is­trasyon pero hindi ibig sabi­hin nun ay opo­sisyon ka. In­de­pen­dent as sasama ka kung ang makikita mo na ang pa­man­tayan mo ay makak­abuti sa nakakarami at kung di na­man nakak­abuti ay may dahi­lan ka para tu­manggi,” said Maris­tela.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.