Kam­pa­nya kon­tra dengue ng DOH, PIA sa mga es­kuwe­la­han sa Palawan

Palawan Daily News - - City - Ni Leila B. Dagot / PIA

Anim na mga pam­pub­likong es­kuwe­la­han sa lung­sod ng Puerto Princesa ang ti­n­ungo ng mga ki­natawan mula sa De­part­ment of Health (DOH)-Mi­maropa para sa pinaigt­ing na kam­pa­nya up­ang mal­a­banan ang dengue.

Ang mga naatasang field of­fi­cer ng ka­gawaran ang siyang nabi­gay ng mga kaala­man at strate­hiya sa mga es­tudyante tungkol sa lamok na nag­dadala ng sakit at kung paano ito ma­susugpo.

Isi­na­gawa ang kam­pa­nya sa San Miguel Na­tional High School sa Barangay San Miguel, Fran­cisco Ubay Memo­rial Ele­men­tary School sa Barangay San Jose, Sic­si­can Ele­men­tary School sa Barangay Sic­si­can, Puerto Princesa City Science High School sa Tinigu­iban, Sta. Mon­ica Ele­men­tary School sa Barangay Sta. Mon­ica at Manuel Aus­tria Memo­rial Ele­men­tary School sa Barangay San Manuel.

Sin­abi ni Ro­ma­lyn Ra­cho, health ed­u­ca­tion and pro­mo­tion of­fi­cer lll ng DOH- Mi­maropa sa pakikipag-ug­nayan ng PIA, na napili ang na­bang­git na mga es­kuwala­han para sa kani­lang kam­pa­nya sapagkat sakop ito ng mga barangay sa lung­sod na ka­bi­lang sa mga nan­gun­gu­nang may pinaka­mataas na kaso.

Ang mga na­bang­git na barangay din ang hindi pa na­pagkakalooban ng net na may­roong in­sec­ti­cide na pa­matay sa lamok.

“Pinili natin ang mga ito unang-una, in­alam natin ang mga barangay at mga paar­alan na hindi pa natin

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.