Romblon Po­lice Prov’l. Of­fice, nakatang­gap ng 9 bagong pa­trol cars

Palawan Daily News - - Region - Ni Dinnes Manzo / PIA

Ang Romblon Po­lice Provin­cial Of­fice ay nakatang­gap ng siyam na bagong pa­trol cars mula sa Po­lice Re­gional Of­ficeMi­maropa na por­mal na naturnover ka­makailan sa Camp Efi­ge­nio C. Navarro, Lung­sod ng Cala­pan.

Ayon kay Supt. Imelda To­lentino, spokesper­son ng Po­lice Re­gional Of­ficeMi­maropa, ang siyam na na­bang­git na pa­trol cars ay ba­hagi lamang ng 35 na pa­trol cars na ip­inagkaloob sa mga po­lice sta­tions sa Mi­maropa bi­lang ba­hagi ng PNP’s Ca­pa­bil­ity En­hance­ment Pro­gram.

Pi­nan­gu­na­han ni Po­lice Chief Supt. To­mas Apoli­nario Jr., re­gional di­rec­tor ang pag­tang­gap ng mga sasakyan mula sa na­tional head­quar­ters gayundin ang pagtu-turn over ng mga ito sa mga Po­lice Provin­cial Of­fice sa buong re­hiyon.

Tinukoy ni Po­lice Se­nior In­spec­tor Ledi­lyn Y. Am­bo­nan, spokesper­son ng Romblon Po­lice Provin­cial Of­fice, ang mga po­lice sta­tions na makakatang­gap ng nasabing sasakyan ay kin­abibi­lan­gan ng Al­can­tara MPS, Ca­jid­io­can MPS, Looc MPS, Magdi­wang MPS, San Fer­nando MPS, Sta. Fe MPS, Odion­gan MPS, Sta. Maria MPS at isa na­man sa Provin­cial Head Quar­ters.

Layunin aniya ng pagkakaloob ng mga nasabing lo­gis­ti­cal equip­ment ay up­ang masig­uro na ang mga PNP Per­son­nel ay nasa field para mas mag­ing epek­ti­bong ma­g­awa ang kani­lang mga tungkulin na pa­natil­i­hin ang se­guri­dad, kaayu­san at katahimikan ng pa­mayanan.

Mal­iban pa sa nasabing sasakyan, pinama­hagi rin aniya ng Po­lice Re­gional Of­ficeMi­maropa ang ilang NEGEV 7.62mm na baril kasama ang mga bala at Level III Com­bat Hel­met.(PJF/DMM/PIAMIMAROPA/Romblon)

Ang mga bagong pa­trol cars na ip­inama­hagi ng Po­lice Re­gional Of­fice-Mi­maropa sa mga Po­lice Provin­cial Of­fice sa re­hiyon.(Po­lice Re­gional Of­fice-Mi­maropa)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.