Romblon Prov’l. Gov’t nagkaloob ng P50K sa nakatatan­dang 9799 anyos

Palawan Daily News - - Region - Ni Dinnes Manzo / PIA

Dalawampung nakatatan­dang may edad 97- 99 taong gu­lang ang nakatang­gap ng P50,000 na in­sen­tibo mula sa pama­ha­laang pan­lalaw­igan ng Romblon.

Ang pa­mama­hagi ng cash in­cen­tives sa mga se­nior ci­ti­zens sa ganoong edad ay nagsim­ula kasabay ng 30th Provin­cial El­derly Filipino Cel­e­bra­tion na gi­nanap sa bayan ng Fer­rol.

Per­sonal na pi­nan­gu­na­han ni Gov­er­nor Ed­uardo Fir­malo ang pamimi­gay ng ayu­dang pinan­siyal sa mga nakatatanda kung saan pin­upun­ta­han nito isaisa sa mga tahanan ang kwalipikadong se­nior cit­i­zen up­ang iabot ang P50,000 cash.

Ti­nang­gap na­man nina Lola Ju­liana M. Moreno, 98, at Lola Reme­dios M. Manzo, 99, ng Romblon, Romblon ang cash in­cen­tives at

per­sonal itong in­abot ng Gober­nador kasama si SP Felix Yla­gan, OSCA Head Lerma M. Erispe, Michelle Bra­ganza ng PTO, at MSWDO Ma. Lour­des M. Fa­jarda.

Batay sa ta­laan ng Provin­cial So­cial Wel­fare and De­vel­op­ment Of­fice, ang mga na­pa­bi­lang sa nabi­gyan ng in­sen­tibo ay kini­lalang sina Ju­liana M. Moreno (98, Romblon); Reme­dios M. Manzo (99, Romblon); Flora Este­ban (97,Looc); Co­ra­zon Oren­cio (97, Romblon); Juan Mon­tesa (97, San Agustin); Co­ra­zon Galicha (97,Ca­jid­io­can); Eufra­sia Ti­aga (97, Santa Fe); Boni­fa­cio Pam­pola (97, Fer­rol); Estelito Lar­gueza (98, Sta Maria); Pu­rita Fe­tal­ino (98, San An­dres); Columba Tayo (98, Romblon); Aida Ca­jilig (98, Al­can­tara); Ado­ra­cion Fran­cisco (98, Looc); Equal­berto Seraspi (98, Sta Fe); Pa­troce­nio Ra­balo (98, Ca­jid­io­can); Loreto Rance (99, Ca­jid­io­can); Prim­i­tiva Ur­bano (99, Odion­gan); Ado­ra­cion Faclarin (99, Odion­gan); Luisa Madrazo (99, Sta Fe) at Dios­dada Ta­borete (99, Odion­gan).

Matatan­daang bi­nang­git ng gober­nador sa kanyang ‘Ulat sa Lalaw­igan’ ang pag­bibi­gay ng P50,000 cash sa mga se­nior cit­i­zen na may edad 97 hang­gang 99 taong gu­lang para hindi na kailan­gan pang mag-an­tay ang mga se­nior cit­i­zen na du­mat­ing sa edad na 100 para makatang­gap ng in­sen­tibo mula sa pama­ha­laan.

Ang PSWDO sa tu­long ng Mu­nic­i­pal So­cial Wel­fare and De­vel­op­ment Of­fice ang magsasagawa ng as­sess­ment at bal­i­dasyon para matukoy ang mga se­nior cit­i­zen sa iba’t ibang mu­nisipyo na kwalipikado para sa pro­gra­mang ito.

Pan­gu­nahing pray­ori­dad sa pro­gra­mang ito ang mga mahi­hi­rap o indi­gent se­nior ci­ti­zens na nanghi­hina na, sak­itin, may ka­pansanan at walang natatang­gap na pen­sion o per­ma­nen­teng pinagkuku­nan ng kita o su­porta sa miyem­bro ng pam­ilya.(DMM/PIAMIMAROPA/Romblon)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.