DSWD, nag­paalala na huwag gamitin ang kani­lang pro­grama sa puli­tika

Palawan Daily News - - Province - Ni Dinnes M. Manzo / PIA

Pi­naalala­hanan ng Depart­ment of So­cial Wel­fare and De­vel­op­ment (DSWD) - Mi­maropa ang mga kan­didato sa eleksyon 2019 na huwag gamitin ang mga proyekto at pro­grama ng ka­gawaran sa kani­lang mga plat­a­porma at pan­gangam­pa­nya.

Sa gi­nanap na Me­dia Con­sul­ta­tion Dia­logue sa Odion­gan, sin­abi ni Ja­son Oliv­e­rio ng DSWD Mi­maropa na hindi da­pat

mabahi­ran ng puli­tika ang kani­lang mga pro­grama dahil ito ay isang in­de­pen­dent na de­par­ta­mento na layunin lang na tu­mu­long sa pub­liko ka­gaya ng me­dia.

Ayon na­man kay Ernie Jarabejo, Re­gional Co­or­di­na­tor ng DSWD-Lis­ta­hanan, may mga pro­to­cols sila para pag­bawalan ang pagkaka­roon ng mga ‘epal’ o sa kani­lang mga pay­out ka­gaya ng Un­con­di­tional Cash Trans­fer Pro­gram (UCT) sa ilalim ng Pantawid Pam­ilyang Pilipino Pro­gram (4Ps) at so­cial pen­sion sa mga se­nior cit­i­zen. Ang ‘epal” ang kolokyal na ter­mino para sa mga nakik­isakay sa mga pro­grama ng gob­y­erno para sa poli­tikal na kam­pa­nya.

“May mga di­a­logues at for­mal meet­ings po kami sa mga lo­cal gov­ern­ment units, so­cial wel­fare and de­vel­op­ment of­fices at sa mga leg­is­la­tors para sa topic na yan at kung gawin man nila, alam nila kung ano ang reper­cus­sions diyan,” pa­hayag ni Jarabejo.

Nai­tanong ito ng lo­cal me­dia kay Jarabejo dahil sa naita­lang in­si­d­ente na may

isang opisyal ng barangay o ng mu­nisipyo na nagsasabi na tatang­galin sa lis­ta­han ang isang miyem­bro ng 4Ps ka­pag hindi siya sin­u­por­ta­han sa kanyang kan­di­datura.

Pi­na­payuhan ni Jarabejo ang pub­liko na mag­sum­bong sa pinaka­malapit na opisina ng Depart­ment of So­cial Wel­fare and De­vel­op­ment kung sakaling may mga gani­tong in­si­d­ente si­lang nasak­si­han o di kaya’y nala­man na gi­nagamit ang pro­grama ng DSWD para maaksyu­nan ng kani­lang ahen­siya.(PJF/ DMM/PIA-MI­MAROPA/ Romblon)

Pi­na­payuhan ni Ernie Jarabejo (nakatayo sa hara­pan), Re­gional Co­or­di­na­tor ng DSWD-Lis­ta­hanan, ang pub­liko na mag­sum­bong sa pinaka­malapit na opisina ng Depart­ment of So­cial Wel­fare and De­vel­op­ment kung may­roong mga puli­tiko na gi­nagamit ang kani­lang pro­grama at proyekto sa pan­gangam­pa­nya.(Larawan ni Dinnes Manzo/PIA-Romblon)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.