Iba’t-ibang us­apin tungkol sa HIV, tinalakay sa MI­MAROPA HIV Sum­mit

Palawan Daily News - - Front Page - By PIO Palawan

Nag­ing mainit ang ta­lakayan sa pag­i­tan ng mga du­ma­long par­tisi­pante sa gi­nanap na 2018 Min­doro, Marinduque, Romblon, Palawan – (MI­MAROPA) Hu­man Im­mun­od­e­fi­ciency Virus (HIV) Sum­mit . Ang nat­u­rang ak­tibidad ay id­i­naos noong ika15 hang­gang ika-18 ng Ok­tubre taong kasalukuyan sa Leg­end Ho­tel, Lung­sod ng Puerto Princesa.

Sa te­mang “Leav­ing no one be­hind: To­wards a holis­tic ap­proach in achiev­ing the 90-9090 tar­gets to end the AIDS epi­demic” ay mainit na pinag us­apan ang

mga paksa patungkol sa kasalukuyang la­gay ng mga pro­gra­mang pangkalusugan sa ilalim ng HIV at AIDS sa bansa sa pan­gun­guna ng Depart­ment of Health (DOH).

“This is the very first time that we are go­ing to have MI­MAROPA HIV Sum­mit here in Puerto Princesa, Palawan kasi sa buong MI­MAROPA Re­gion ang pinaka­mataas na tala na HIV cases ay matatag­puan dito sa Puerto Princesa, may­roong 46% of the to­tal HIV cases since 1984 is com­ing from Palawan, pa­hayag ni Dr. Emerose F. Moreno, Med­i­cal Spe­cial­ist III, DOH MI­MAROPA.

Aniya, isa sa mga dahi­lan kung kaya’t dito id­i­naos sa lung­sod ng Puerto Princesa ang nat­u­rang ak­tibidad ay dahil umano sa panini­walang ang HIV ay maitu­tur­ing na pan­gu­nahing banta sa kalusugan ng ma­ma­mayan (pub­lic health threat) sa bansa dahil sa pat­u­loy na pag­taas ng kaso nito.“Gi­nawa namin dito kasi nanini­wala kami na ang HIV ay num­ber one pub­lic health threat in the coun­try”ani Dr. Moreno.

Sa­man­tala, isa sa mga pak­sang tinalakay sa nat­u­rang ak­tibidad ay ang “The 90-90-90 Tar­gets & HIV Care Cas­cade” kung saan naatasang taga­pagsalita sa pak­sang ito si Dr. Louie Ocampo, ang kasalukuyang Coun­try Di­rec­tor ng Joint United Na­tions Pro­gramme on HIV/ AIDS (UNAIDS) sa Pilip­inas. Ayon pa dito, ang pagkamit ng tat­long 90% tar­get ay nakatuon sa pag­pa­pabuti ng kala­gayan ng mga taong nag­tataglay ng sakit na HIV. Pali­wanag nito na da­pat umanong mala­man ng mga taong may­roong HIV ang kani­lang es­tado, bukod pa rito, da­pat rin na mabi­gyan ang mga ito ng agarang gamot o ang tinatawag na anti-retro­vi­ral ther­apy (ART) sakaling tamaan ng nat­u­rang virus gayudin ang pan­gan­galaga at pag-aaruga sa mga ito lalo’t higit ang kani­lang pagkakak­i­lan­lan at higit sa la­hat ay maibaba ang diskrim­i­nasyon o hindi ma­g­a­n­dang pagtin­gin ng lipunan sa mga taong nagkaka­roon ng sakit na HIV.

Dagdag pa rito, nagka­roon rin ng malayang ta­lakayan ang mga par­tisi­pante at mga taga­pagsalita patungkol sa mga pro­grama ng HIV sa kani­lang mga lu­gar. Ba­hagi rin ng ak­tibidad ang pag­baba­hagi ng mga best prac­tices kaug­nay sa ma­g­a­n­dang im­ple­men­ta­syon ng pro­grama.Bukod pa rito ay bu­misita rin ang mga par­tisi­pante sa ilang com­mu­nity cen­ter sa lung­sod up­ang maipakita ang ma­g­a­n­dang pasil­i­dad na ku­makan­long sa mga taong nag­tataglay ng sakit na HIV.

Sa­man­tala, sa pag­tat­a­pos ng nat­u­rang pagti­tipon ay samasamang lumagda ang mga par­tisi­pante at lokal na opisyales na bawat lalaw­igan sa MI­MAROPA gayundin ang mga panauhin at kawani ng DOH sa pa­ma­m­ag­i­tan ng isang Pledge of Com­mit­ment, kung saan nan­gakong palalakasin at pag­tu­tu­u­nan ng pansin ang mga pro­grama at proyekto ng HIV sa buong re­hiy­ong ng MI­MAROPA at sa bansa Pilip­inas.

Makikita sa larawan lang ilang matataas na opisyales mula sa Depart­ment of Health (DOH) MI­MAROPA na nan­guna sa gi­nanap na 2018 MI­MAROPA HIV Sum­mit noong ika- 16 hang­gang ika-18 ng Ok­tubre taong kasalukuyan (PIO Palawan).

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.