LGU-Odion­gan, nan­guna bi­lang ‘Most Com­pet­i­tive Mu­nic­i­pal­ity’ sa Mi­maropa

Palawan Daily News - - Front Page - Ni Dinnes M. Manzo / PIA

Ti­nang­hal na Top 1 Most Com­pet­i­tive Mu­nic­i­pal­ity sa Mi­maropa Re­gion ngay­ong 2018 ang pama­ha­laang bayan ng Odion­gan batay sa da­tus na ni­l­abas ng Na­tional Com­pet­i­tive­ness Coun­cil (NCC) na isi­na­gawa ng Depart­ment of Trade and In­dus­try (DTI).

Ayon kay Mayor Trina Fir­malo-Fabic, ang mga nag­ing batayan ng NCC para mahi­rang na pan­guna ang LGU-Odion­gan ay ang sumusunod: eco­nomic dy­namism, gov­ern­ment ef­fi­ciency, in­fra­struc­ture, at re­siliency.

Na­p­atu­nayan aniya ng lokal na pama­ha­laan katuwang ang ibang ahen­siya ng gob­y­erno na higit na kailan­gan ang pagkakaisa tungo sa pag­babago up­ang matiyak at ma­p­atatag ang larangan sa pagnenegosyo para ma­pa­natili at maka­pag­bi­gay ng tra­baho; magka­roon ng ser­bisy­ong medikal ang mga tao at may­roong kom­ple­tong pasil­i­dad na ma­pak­in­a­ban­gan ng la­hat.

Aniya, para umunlad ang bayan ay kailan­gang ku­mi­los ang la­hat kesa mag­fo­cus sa pa­mu­muli­tika. Hin­imok ng al­ka­lde ang mga ma­ma­mayan na maghawak-ka­may sa paglikha ng mga polisiya at mga pang­mata­galang hak­bang para sa pag­su­long ng ekonomiya.

“Hindi ito ang pana­hon para maghi­la­han tayo pababa, bagkus kailan­gan natin mag­tu­lun­gan para uman­gat. Ngayon pa na nakikita na natin ang pag-un­lad ng at­ing bayan,”pa­hayag ni Fabic.

Mal­iban sa pag-an­gat sa pwesto ng Odion­gan sa re­hiyon sa rank­ing ng The Cities and Mu­nic­i­pal­i­ties Com­pet­i­tive­ness In­dex, tu­maas rin ang pwesto ng Odion­gan sa pangkala­hatan.

Ayon pa kay Fabic, batay sa na­tion­wide rank­ings, ang Odion­gan ay pang 259 sa Eco­nomic Dy­namism sa 489 LGUs sa buong Pilip­inas. Ang Eco­nomic Dy­namism ay may ki­nala­man sa mga ak­tibidad na naglilikha ng matatag na pag­palawak sa in­dus­triya o negosyo at pag-e-em­p­leyo.

Sa Gov­ern­ment Ef­fi­ciency ay pumangsiyam ang Odion­gan sa napil­ing 489 LGUs sa bansa. Ang Gov­ern­ment Ef­fi­ciency ay tu­mu­tukoy sa kali­dad at katata­gan ng pama­ha­laang ser­bisyo at su­porta para sa pang­mata­galang at pro­duk­ti­bong pag­palawak.

Sa In­fra­struc­ture na­man, nasa ika-33 pwesto ang Odion­gan sa 489 LGUs sa Pilip­inas. Ang In­fra­struc­ture Cat­e­gory ay tu­mu­tukoy sa pisikal na katayuan na nag-uug­nay, pag­palawak, at pag­pa­natili sa lokali­dad at ka­pali­gi­ran nito up­ang ma­padaloy ang mga pro­dukto at ser­bisyo.

Kaug­nay sa Re­siliency, nasa pang 102 ang Odion­gan sa 489 LGUs sa Pilip­inas. Ang Re­siliency ay kakaya­han ng lokali­dad sa madaliin ang negosyo o in­dus­triya up­ang maka­likha ng mga tra­baho, ma­ian­gat ang pro­duksyon at maitaas ang kita ng mga ma­ma­mayan sa ka­bila ng nakak­ag­im­bal at matind­ing pinag­dadaanan.

Matatan­daan na noong 2016 nasa pang-404 na pinaka-com­pet­i­tive na mu­nisipyo sa Pilip­inas ang Odion­gan at uman­gat ito sa Cities and Mu­nic­i­pal­i­ties In­dex ng DTI/Na­tional Com­pet­i­tive Coun­cil bi­lang pang ika-132 noong 2017. Ngay­ong 2018 ay pang 47 na ang Odion­gan sa kabu­uang sa mahigit na 1,360 mu­nic­i­pal­i­ties sa buong bansa.

Sa­man­tala, batay sa Most Com­pet­i­tive Mu­nic­i­pal­ity sa buong re­hiyon; mula sa pang-24 sa Mi­maropa noong 2016, nag­ing pang-pito noong 2017. Ngayon nasa na ang it­in­u­tur­ing com­mer­cial town ng lalaw­igan.

Dahil dito, pinasala­matan ni Mayor Trina Fir­malo-Fabic ang la­hat ng opisyal ng mu­nisipyo, mga ahen­siya ng gob­y­erno, DTI at bawat ma­ma­mayan ng Odion­gan kung saan hinil­ing nito na sana ay pat­u­loy na magkaisa at mag­tu­lun­gan para sa minimithi pag-un­lad ng mu­nisipyo.(RS/DMM/PIAMIMAROPA/Romblon)

Pinasala­matan ni Mayor Trina Fir­malo-Fabic ang la­hat ng opisyal ng mu­nisipyo, mga ahen­siya ng gob­y­erno, DTI at bawat ma­ma­mayan ng Odion­gan kung saan hinil­ing nito na sana ay pat­u­loy na magkaisa at mag­tu­lun­gan para sa minimithing pag-un­lad ng mu­nisipyo.(Dinnes Manzo/PIA-Romblon)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.