Bangkay, natag­puan sa Barangay Irawan

Palawan Daily News - - City - Ni Kia Jo­hanna Lamo

Isang bangkay ang natag­puan sa South Na­tional High­way, Irawan, alas kwa­tro ng umaga, Ok­tubre 31, 2018.

Ito ay nai-re­port sa otori­dad matapos makita ni Paquito Du­ran, nang madaanan nito ang lalak­eng wala nang buhay at may sako sa ban­dang ulo na may tal­ing lu­bid.

Wala na­mang naki­tang sugat sa katawan ng lalake mal­iban sa bahid ng dugo sa mukha nito.

Ayon sa panayam kay Bgy. Ka­gawad Henry Cabar­ru­bias ay marahil iti­napon lamang ang bangkay sa lu­gar, hi­nala nila’y tina­lian sa leeg ang bik­tima at hinila ng mo­tor­siklo papunta sa lu­gar.

“Well kita na­man at kita na­man ng mga taga SOCO na tinapon lang dito. Ang bangkay ay tina­lian sa leeg. May tali ang leeg at maar­ing ito ay hinila ng sasakyan papunta dito sa lu­gar,” pa­hayag ni Cabar­ru­bias.

Aniya ay maar­ing hindi res­i­dente ng Bgy. Irawan ang bik­tima sapagkat wala na­mang ni isang taga Irawan ang nakakak­i­lala dito.

Pat­u­loy pa din ang imbesti­gasyon ng pulisya, saman­ta­lang hindi pa din natu­tukoy ang pagkakak­i­lan­lan ng nasabing bik­tima.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.