Roque: Full elec­tri­fi­ca­tion ng Palawan ka­palit ng Malam­paya Funds

Palawan Daily News - - Front Page - By Leila B. Dagot / PIA

Ti­nalakay ng En­ergy Uti­liza­tion Man­age­ment Bu­reau (EUMB) ng Depart­ment of En­ergy (DOE) ang mga pa­ma­ma­raan ng pagti­tipid at tamang paggamit ng en­er­hiya sa kani­lang tat­long araw na sem­i­nar na isi­na­gawa sa lung­sod ng Puerto Princesa.

Nag­ing tam­pok sa pro­grama ang pa­mama­hala ng en­er­hiya ng kung saan in­i­latag ni Crizaldo San­tos, science re­search spe­cial­ist ll ng En­ergy Ef­fi­ciency and Con­ser­va­tion Divi­sion (EECD) ng DOE ang im­ple­ment­ing rules and reg­u­la­tions (IRR) nito.

In­i­latag na­man ni Marc Ven­son Chua, science re­search spe­cial­ist ll ng EECD ang mga ni­lala­man ng pro­grama ng pama­ha­laan para sa kahusayan at kon­ser­basyon ng en­er­hiya.

Sa ba­hagi ng pa­mama­hala sa de­mand side at power con­ser­va­tion para sa mga kaba­hayan at es­kuwe­la­han, nag­ba­hagi rin ang mga naatasang taga­pag­turo ng mga kaala­man sa lig­tas na paggamit ng liq­ue­fied petroleum gas (LPG) at kung paano makakatipid ng gasolina, kaak­i­bat ang tamang pag­dadala o pag­ma­maneho ng sasakyan.

Ayon kay Punong Barangay Gerry Abad ng barangay Man­dara­gat, sa lung­sod, malak­ing pak­in­a­bang ang mga ti­nalakay na us­apin sa nasabing gawain, isa na dito ang ib­i­na­hag­ing ‘elec­tri­cal safety tips’ sa mga tahanan sapagkat ma­g­a­gamit ang mga im­por­masy­ong ito sa kani-kaniyang pang-araw-araw na pa­mu­muhay.

“Malak­ing tu­long po sa amin ang natu­tu­nan nam­ing mga im­por­masyon sa sem­i­nar na ito dahil iy­ong sim­pleng pag-ap­ply ng mga tipid at safety tips pag­dat­ing sa en­er­hiya o sa kuryente, malak­ing ka­gaanan sa am­ing buwanang ba­yarin, lig­tas pa sa sakuna ang am­ing pam­ilya,” ani Abad.

Ang sem­i­nar ay ba­hagi lamang ng mga es­trate­hiya ng ka­gawaran sa kam­pa­nya ni­tong ‘E-Power Mo’ na nag­susu­long at nag­tataguyod ng mga tama at ka­paki pak­in­a­bang na im­por­masyon tungkol sa en­er­hiya sa mga ko­mu­nidad.

Ang gawain ay di­naluhan ng mga par­tisi­pante mula sa mga em­p­leyado ng lokal na pama­ha­laan, mga ki­natawan ng iba’t ibang ahen­siya ng pama­ha­laan, mga es­tudyante at opisyales ng barangay. (LBD/PIAMIMAROPA-Palawan)

Ini­lalatag ni Marc Ven­son Chua, science re­search spe­cial­ist ll ng En­ergy Ef­fi­ciency and Con­ser­va­tion Divi­sion (EECD) ng Depart­ment of En­ergy (DOE) sa sem­i­nar ang tungkol sa ‘Gov­ern­ment En­ergy Man­age­ment Pro­gram (GEMP)’ na isi­na­gawa sa Puerto Princesa City bi­lang ba­hagi ng ‘E-Power Mo cam­paign ng ka­gawaran (Leila B. Dagot/PIA Palawan)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.