PALECO, am­i­nadong hindi sapat ang pondo pam­bili ng SCADA

Palawan Daily News - - City -

Hindi sapat ang pondo. Ito ang tu­gon ng pa­munuan ng Paleco sa tanong ng mga ka­may-ari na sumusub­ay­bay sa pro­gra­mang ‘Oras ng Paleco’ kung bakit hindi kaa­gad ma­bili ng Paleco ang Su­per­vi­sory Con­trol And Data Ac­qui­si­tion o SCADA gay­ong marami na­mang koleksy­ong salapi ang ko­op­er­at­iba mula sa buwanang ba­yarin ng mga kon­sum­i­dores.

Ang SCADA ay isang soft­ware na makakat­u­long para ma­padali at ma­pa­bilis ang pag­ba­ba­lik ng kuryente sakaling magka­roon ng black­out. Nagkaka­ha­laga ito ng hu­migit-ku­mu­lang 40 mi­ly­ong piso.

Pali­wanag ni Of­fi­cerin-Charge Napoleon M. Cortes, Jr., ang mga elec­tric co­op­er­a­tives tu­lad ng Paleco ay rev­enue neu­tral. Ibig sabi­hin, hindi ito maaar­ing ku­mita dahil ang pan­gu­nahing layunin nito ay mag­bi­gay ng ser­bisyo. Kaug­nay nito, mahig­pit na bin­a­ban­tayan ng En­ergy Reg­u­la­tory Com­mis­sion (ERC) ang power rate ng Paleco at iba pang elec­tric co­op­er­a­tives up­ang masig­urong sapat lang ang sin­isingil para sa op­erasyon.

Dagdag ni OIC Cortes, walumpu’t li­mang porsyento (85%) ng ib­i­nayad ng kon­sum­i­dores ay na­pupunta sa mga power providers tu­lad ng Delta P, DMCI Power Cor­po­ra­tion-Palawan, Palawan Power Gen­er­a­tion In­cor­po­rated at Na­tional Power Cor­po­ra­tion. Mal­iban dito, naniningil din ng Value Added Tax (VAT) ang Bu­reau of In­ter­nal Rev­enue (BIR) at ng uni­ver­sal charge ang Power Sec­tor As­sets and Li­a­bil­i­ties Man­age­ment Cor­po­ra­tion (PSALM) kaya tinatayang nasa sam­pung por­siyento (10%) na lang ng ib­in­abayad ng mga kon­sum­i­dores ang na­pupunta sa Paleco. Ito ang pinagkakasya ng Paleco para sa op­erasyon nito. Kung sakali na­mang may natipid ang Paleco sa loob ng isang taong op­erasyon, ib­in­a­ba­lik rin ang nati­rang pera sa mga miyem­bro nito sa pa­ma­m­ag­i­tan ng div­i­dend at pa­tron­age re­fund. ]

Up­ang maisakatu­paran ang planong pag­bili ng SCADA, isi­nama ito ng Paleco Board of Di­rec­tors sa emer­gency Cap­i­tal Ex­pen­di­ture ngu­nit hang­gang ngayon ay ini­in­tay pa rin na maapruba­han ito ng ERC. (P.R)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.