Mga nurse at re­spon­ders sa lalaw­igan nag­ta­pos sa Ba­sic Train­ing Course on Emer­gency Med­i­cal Tech­ni­cian

Palawan Daily News - - Province -

Apat­napu’t wa­long mga nurse at re­spon­ders mula sa iba’t ibang mga tang­ga­pan at ahen­sya sa lalaw­igan ang nag­ta­pos sa isi­na­gawang Ba­sic Train­ing Course on Emer­gency Med­i­cal Tech­ni­cian (EMT) na gi­nanap sa An­gela’s Farm, lung­sod ng Puerto Princesa sa loob ng mahigit sam­pung araw.

Sa kahilin­gan ng Provin­cial Dis­as­ter Risk Re­duc­tion and Man­age­ment Of­fice (PDRRMO) ay nagsil­bing taga­pagsanay sa nat­u­rang gawain ang mga kawani mula sa Depart­ment of Health (DOH) MIMAROPA at mga miyem­bro ng (EMT) mula sa iba’t ibang os­pi­tal at or­gan­isas­yon sa bansa na pinan­gu­na­han ni G. Mar­i­ano Christo­pher Abella na nagsil­bing Course Di­rec­tor ng pagsasanay katuwang si G. Ezekiel Ce­fre bi­lang As­sis­tant Course Di­rec­tor.

Ang batch Tara­ban­gan ay nagsanay sa loob ng dalawang ling­gong kung saan sumailalim sila sa iba’t ibang uri ng ak­tibidad up­ang mat­a­pos ang la­hat ng mga paksa na naka­paloob sa kurso. Mal­iban sa nor­mal na ta­lakayan ay nagka­roon din ng mga drill at sim­u­la­tion o demo ang mga par­tisi­pante up­ang maipakita ang kani­lang natu­tu­nan mula sa mga ta­lakayan.

Ayon sa mga par­tisi­pante, mal­iban sa teknikal na as­peto ng pagig­ing isang EMT ay team work ang isa sa mga ma­ha­ha­la­gang natu­tu­nan nila sa pagsasanay. Nahubog din umano ng pagsasanay na ito ang kani­lang karak­ter bi­lang isang med­i­cal re­spon­der.

Sa gi­nanap na­mang in­vesti­ture ng mga par­tisi­pante noong ika-5 ng Nobyem­bre ay nan­gako si­lang mag­bibi­gay ng ser­bisyo sa mga kapwa nila Palaweño may­roon man o walang sakuna. Kanila ring ip­inan­gakong ibaba­hagi nila ang kani­lang kaala­man sa kani­lang mga kasama­han kung ki­nakailan­gan.

Ik­i­natuwa na­man ni PDRRM Of­fi­cer Jeremias Alili ang pag­tat­a­pos ng mga par­tisi­pante. Aniya, nakakatuwa umanong marami na ang makakat­u­long hindi lang sa mga Palaweño kundi mag­ing sa ibang mga probin­sya o re­hiyon tuwing pana­hon ng sakuna dahil maaari rin umanong ipadala ang mga par­tisi­pante sa ibang lu­gar up­ang mag­bi­gay ng tu­long.

Ang mga par­tisi­pante ay mga kawani mula sa PDRRMO, Palawan Res­cue 165 Op­er­a­tion Cen­ters, Mu­nic­i­pal Health Of­fice, mga nurse mula sa iba’t ibang mga os­pi­tal sa lalaw­igan, at iba iba. (P.R)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.