1.3M, ib­ini­gay na tu­long puhu­nan sa 3 ko­op­er­at­iba sa Palawan

Palawan Daily News - - Palawan - By Leila B. Dagot / PIA

Umabot sa P1.3 mi­lyon ang naibi­gay na tu­long puhu­nan ng Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan ng Palawan sa tat­long ko­op­er­at­iba sa Palawan sa katat­a­pos na 10th Provin­cial Co­op­er­a­tive Con­ven­tion.

Pare­hong P500,000 ang tinang­gap na tu­long puhu­nan ng Sofro­nio Es­pañola Farm­ers Multi-Pur­pose Co­op­er­a­tive at Coron School of Fish­eries Multi-Pur­pose Co­op­er­a­tive para sa kani­lang lend­ing busi­ness. Ang ayu­dang ito ay mula sa Sus­tained Liveli­hood Op­por­tu­ni­ties and Growth for Co­op­er­a­tives o SULONG.

Sa­man­tala, tu­mang­gap na­man ng P300,000 ang Agri­cul­tural Co­op­er­a­tive of Sofro­nio Es­apañola mula sa Up­grad­ing Sup­port for the Ad­vance­ment and De­vel­op­ment of En­trepreneurs in Co­op­er­a­tives o USAD pro­gram.

Ang dalawang pro­gra­mang na­bang­git ay mga pro­gra­mang ip­inatu­tu­pad ng Provin­cial Co­op­er­a­tive De­vel­op­ment Of­fice (PCDO) sa pa­mu­muno ni Vic­to­ria P. Lad­ica na naglalay­ong palakasin ang mga maliliit at ak­ti­bong ko­op­er­at­iba sa Palawan.

Ang nasabing tu­long puhu­nan ay baba­yaran ng mga benepisyary­ong ko­op­er­at­iba ng walang in­teres sa loob ng 12 buwan o kaya ay sa loob ng 24 na buwan.

Isi­na­gawa ang nasabing komben­siyon bi­lang pakiki­isa sa pagdiri­wang ng Buwan ng Ko­op­er­at­iba na may te­mang “Ko­op­er­at­iba: Sa diwa ng pagkakaisa ay daan tungo sa tu­nay na pag­babago at pa­gun­lad ng pa­mayanan”. Ito ay sa pan­gun­guna ng Provin­cial Co­op­er­a­tive De­vel­op­ment Coun­cil (PCDC) at ng PCDO.

Mahigit 200 miyem­bro at opisyales ng mga ko­op­er­at­iba sa lalaw­igan ang du­malo sa nasabing pagti­tipon. (OCJ/ PIA-MIMAROPA, Palawan)

Tinang­gap ng opisyal ng Coron School of Fish­eries Multi-pur­pose Co­op­er­a­tive ang tu­long puhu­nan na nagkaka­ha­laga ng P500,000 mula sa Provin­cial Co­op­er­a­tive De­vel­op­ment Of­fice (PCDO) sa ilalim ng Sus­tained Liveli­hood Op­por­tu­ni­ties and Growth for Co­op­er­a­tives o SULONG Pro­gram. (Larawan mula sa Provin­cial In­for­ma­tion Of­fice)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.