Or­di­nansa na nag­babago sa al­in­tun­tunin kaug­nay ng Barangay Bud­getary aid ip­inasa sa 42nd Sang­gu­ni­ang Pan­lalaw­igan

Palawan Daily News - - Palawan -

Nag­pasa ng or­di­nansa ka­makailan ang Sang­gu­ni­ang Pan­lalaw­igan up­ang baguhin ang al­i­tun­tunin sa pag­bibi­gay ng Barangay Bud­getary Aid. Sa pa­ma­m­ag­i­tan ng Or­di­nance No. 2055-18, tinatang­gal na ang “Para­graph F, Sec­tion 4” na nakasaad sa Or­di­nance 1944-18 na tu­mu­tukoy sa Sub­mis­sion of Au­dited Fi­nan­cial Re­port, na ayon sa mga miyem­bro ng Junta Probin­syal ay hindi da­pat mag­ing base­han.

Ayon sa Or­di­nance 2055-18 sa ilalim ng Sec­tion 468 (a) (2) (1), binibi­gyang ka­pang­yari­han ang lokal na Pama­ha­laan na maglaan ng pondo para sa mga par­tiku­lar na pro­grama, proyekto, ser­bisyo o ak­tibidad kung ito ay lehitimo, hindi labag sa batas, para sa kabu­ti­han at ka­pak­in­a­ban­gan ng mga ma­ma­mayan.

Gayon din sa Sec­tion 324 ng Lo­cal Gov­ern­ment Code, ang mga lokal na Pama­ha­laan tu­lad ng lalaw­igan, lung­sod at mu­nisipiyo ay obli­gadong maglaan ng bud­get bi­lang tu­long sa kani­lang com­po­nent na barangay na hindi bababa sa ha­la­gang P1,000 kada piskal na taon.

Gayun­pa­man dahil nakikita ng Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan sa ilalim ng pa­mama­hala ni Gob. Jose Chaves Al­varez ang pan­gan­gailan­gan ng mga barangay at up­ang makasabay ito sa kaun­laran ng lalaw­igan na kanyang mithiin para sa mga Palaweño, naglaan siya ng karagda­gang 36,7000,000 para mabi­gyan ng P99,000.00 bi­lang aid o tu­long ang bawat barangay na may kabuoang 367 sa buong lalaw­igan.(PR)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.