Probin­siya ng Romblon may bagong PNP pro­vin­cial di­rec­tor

Palawan Daily News - - Front Page - Ni Dinnes M. Manzo

Por­mal nang uupo bi­lang bagong Pro­vin­cial Di­rec­tor ng Romblon Pro­vin­cial Po­lice Of­fice (RPPO) si Po­lice Se­nior Su­per­in­ten­dent Arvin Molina na ka­palit ni Po­lice Se­nior Su­per­in­ten­dent Leo E. Quevedo.

Si PSSupt. Molina ay dating hepe ng Re­gional Po­lice Com­mu­nity Re­la­tions Di­vi­sion ng Po­lice Re­gional Of­fice Mimaropa.

Ang por­mal na pag­pa­palit ng pro­vin­cial di­rec­tor ng Romblon PNP ay isas­agawa

ngay­ong araw sa Multi-Pur­pose Build­ing ng Romblon PPO sa Bgy. Ca­pa­clan, Romblon, Romblon.

Ayon kay Po­lice Se­nior In­spec­tor Ledi­lyn Y. Am­bo­nan, in­for­ma­tion of­fi­cer ng Romblon PPO, ang nakatak­dang change of com­mand ay pan­gun­gu­na­han ni Po­lice Chief Supt. To­mas Apoli­nario, Re­gional Di­rec­tor ng Po­lice Re­gional Of­fice (PRO – Mimaropa).

Ang turn-over cer­e­mony ay in­aasa­hang dadaluhan ng matataas na opisyal ng Romblon sa pan­gun­guna nina Con­gress­man Em­manuel F. Madrona, Gov­er­nor Ed­uardo C. Fir­malo, Vice Gov­er­nor Jose R. Ri­año, mga miyem­bro ng Sang­gu­ni­ang Pan­lalaw­igan, Romblon Mayor Mar­i­ano M. Ma­teo, mga miyem­bro ng PNP Pro­vin­cial Ad­vi­sory Coun­cil at Chief of Po­lice ng la­hat mga Mu­nic­i­pal Po­lice Sta­tion sa buong lalaw­igan.(DMM/PIAMIMAROPA/Romblon)

Iti­nalaga ng Po­lice Re­gional Of­fice Mimaropa si Po­lice Se­nior Su­per­in­ten­dent Arvin Molina (nasa un­a­han ng hanay) na bagong Pro­vin­cial Di­rec­tor ng Romblon Pro­vin­cial Po­lice Of­fice (RPPO). (Larawan ng Po­lice Re­gional Of­fice MIMAROPA)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.