4 barangay sa Palawan, tinukoy para sa pag­pa­p­atu­pad ng FAITH Project

Palawan Daily News - - City - Ni Or­lan C. Jaba­gat /PIA

Apat na barangay sa lalaw­igan ang natukoy ng Pro­vin­cial Nu­tri­tion Of­fice bi­lang pi­lot ar­eas kung saan ipatu­tu­pad ang pro­gra­mang Food Al­ways In The Home o FAITH.

Ang mga ito ay ang barangay Tacras sa mu­nisipyo ng Narra, barangay Maasin sa Que­zon, barangay Cabi­gaan sa Abor­lan at barangay Tagum­pay sa Roxas.

Ang FAITH ay isang proyekto na unang in­ilun­sad sa lalaw­igan ng Davao del Sur noong 1971 sa pa­ma­m­ag­i­tan ng Min­danao Bap­tist Ru­ral Life Cen­tre (MBRLC) na isang non­profit or­ga­ni­za­tion.

Pan­gu­nahing layunin nito na maisu­long ang sus­tain­able devel­op­ment ng Pilip­inas sa pa­ma­m­ag­i­tan ng pag­tataguyod ng mga pro­gra­mang pang-agrikul­tura up­ang ma­sus­tine ang pro­duksyon ng pagkain sa bawat tahanan na magig­ing tu­gon sa pan­gan­gailan­gan ng bawat pam­ilyang Pilipino.

Ayon sa pa­munuan ng Pro­vin­cial Nu­tri­tion Of­fice, napili ang apat na na­bang­git na barangay sa Palawan bi­lang mga pi­lot area ng nasabing pro­grama dahil sa mataas na bi­lang ng mga naita­lang bata na ku­lang sa tim­bang o un­der nour­ish.

Unang ip­inatu­pad ang pro­gra­mang FAITH sa Bgy. Tagum­pay sa bayan ng Roxas kung saan 22 mga nanay ang nag­ta­pos ng kani­lang pa­gaaral tungkol sa nasabing pro­grama. Sa pro­gra­mang ito, tin­u­ruan ang mga nanay ng iba’t-ibang paraan ng pag­tatanim ng gu­lay sa kani­lang baku­ran.

Sa pag­tat­a­pos ng pag-aaral ay bini­gyan ng pagk­i­lala ang mga tahanan na may­roong ma­g­a­n­dang im­ple­men­ta­syon ng pro­grama sa pa­ma­m­ag­i­tan ng FAITH model gar­den. Bukod dito ay nama­hagi rin ng gar­den tools at cash in­cen­tives ang pama­ha­laang pan­lalaw­igan at Pama­ha­laang Bayan ng Roxas sa mga benepisyaryo.

Sa mga susunod na linggo na­man ipatu­tu­pad ng

Palawan Nu­tri­tion

Of­fice sa tatlo pang barangay sa Palawan ang pro­gra­mang

FAITH. (OCJ/ PIA-MIMAROPA, Palawan)

Ang mga benepisyaryo ng pro­gra­mang Food Al­ways In The Home (FAITH) sa Bgy. Tagum­pay Roxas, Palawan. (Larawan mula sa Pro­vin­cial In­for­ma­tion Of­fice)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.