Closed sea­son sa panghuhuli ng galung­gong sa Palawan ika-4 na taon na

Palawan Daily News - - Province - Ni Or­lan C. Jaba­gat /PIA

Ipinatu­tu­pad muli ng Depart­ment of Agri­cul­ture Bu­reau of Fish­eries and Aquatic Re­sources (DABFAR) ang pag­babawal sa panghuhuli ng is­dang galung­gong sa ba­hagi ng north­east­ern ng Palawan para sa mga com­mer­cial fishiers itong mga malalak­ing pa­malakaya na gu­magamit ng mga bangkang may sukat na 3.01 gross tons pataas .

Ito na ang ika-apat na taon nang pag­pa­p­atu­pad ng closed sea­son ng is­dang galung­gong sa pa­ma­m­ag­i­tan ng Joint Ad­min­is­tra­tive Or­der No. 1 se­ries of 2015 ng Depart­ment of Agri­cul­ture (DA) at ng Depart­ment of In­te­rior and Lo­cal Gov­ern­ment (DILG).

Sa press con­fer­ence ka­makailan ng In­ter­A­gency Task Force on the Con­ser­va­tion and Man­age­ment of Round­scad Fish­eries in North­ern Palawan, ina­nun­siyo ni DA-BFAR Mimaropa As­sist. Re­gional Di­rec­tor Roberto Abr­era ang mul­ing pag­babawal o closed sea­son para sa panghuhuli ng nasabing isda.

Nagsim­ula ang tat­long buwang closed sea­son sa is­dang galung­gong noong Nobyem­bre 1 at mag­tat­a­pos ito sa Enero 31, 2019.

Layon nito na mabi­gyan ng pagkakataon ang mga galung­gong na maka­pag­parami. Ayon kay Myrna Can­de­lario, hepe ng DA-In­land Sea Ranch­ing Sta­tion, ang mga buwan kung saan ipinatu­tu­pad ang closed sea­son ang pana­hon ng pangin­git­log ng mga galung­gong.

Sa pag-aaral ng DA-BFAR, sa loob ng tat­long taong im­ple­men­ta­syon ng open at closed sea­son sa is­dang galung­gong ay ki­naki­taan ng pag­taas ng ma­tu­rity size ng nasabing isda mula 17.8 cm noong 2015-2016 sa 19.4 cm sa taong 20162017, bagama’t bum­aba ito sa 18.8 cm ni­tong 2018 ay mas mataas pa rin ito kung ikukumpara sa ma­tu­rity size nito sa unang taon ng pag-aaral. (OCJ/PIAMIMAROPA, Palawan)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.