Dagdag benepisyo, kara­p­atan sa Solo Par­ent’s Act, isin­u­long

Palawan Daily News - - National - By Lu­cia Brono / PIA

Sa ika-18 taong aniber­saryo ng pagkaka­pasa ng Repub­lic Act 8972 o ang Solo Par­ent’s Wel­fare Act of 2000 ni­tong Sabado, Nob. 10, pinan­gu­na­han ng Depart­ment of So­cial Wel­fare and Devel­op­ment (DSWD) ang panawa­gan sa Kon­greso para sa pag-amyenda ng nat­u­rang batas up­ang higit pang magka­roon ng karagda­gang benepisyo ang may 15 mi­ly­ong “solo par­ent” sa bansa.

Sa pam­bun­gad na salita ni DSWD Usec. Mae Fe Ancheta-Tem­pla, sin­abi niyang na­pa­pana­hon nang maamiyen­da­han ang Solo Par­ents’ Act up­ang madagda­gan ang kara­p­atan at benepisy­ong naka­paloob dito para sa mga mag­u­lang na mag-isang nag­tataguyod sa anak o kaya’y guardian ng mga edad 18 pababa.

”Ang solo par­ent ay dou­ble par­ent kaya’t kailan­gang mag dou­ble time ang pama­ha­laan up­ang mas ma­pa­ganda ang RA 8972 para sa kom­pre­hen­si­bong mga pro­grama at benip­isyo,” ani Ancheta-Tem­pla.

Ayon na­man kay DSWD Usec. Malou Tu­ralde-Jarabe, “Mahi­rap mag­ing mag­u­lang lalo na kung nag-iisa at ilan ang anak. Mahi­rap ibi­gay ang pisikal, pinan­siyal at sikolo­hikal na ka­galin­gan ng mga bata.”

“Gawin ang pagkakaisa up­ang ang at­ing mga hi­naing ay mabi­gyan ng karam­patang aksyon. Han­gaad ko na la­long tu­matag ang in­y­ong mga sama­han up­ang mas marinig ang in­y­ong nagkakaisang boses,” dagdag pa ni Tu­ralde-Jarabe.

Ang pag­gu­nita ay may te­mang “18 Years Old na ang RA 8972, Ku­musta na mga Solo Par­ents?” Ito ay gi­nanap sa DSWD Cen­tral Of­fice at di­naluhan ng lag­pas sa 200 na mga miem­bro at opisyales ng Fed­er­a­tion of Solo Par­ents Luzvimin, ang punong or­gan­isas­yon ng abot sa 20 asosasyon ng mga solo par­ent sa buong bansa.

Ang mga ak­tibidad sa araw na iyon ay kin­abi­lan­gan ng kon­sul­ta­sy­ong medikal kasama na ang pag­bibi­gay ng li­breng gamot; le­gal ad­vice, mga ori­en­ta­syon sa “home-based jobs”, ta­lakayan at can­dle light­ing cer­e­mony para sa mga pumanaw na miem­bro ng fed­erasyon.

Layunin ng pagdiri­wang na magka­roon ng lu­gar para magka­roon ng pag-uusap tungkol sa mga isyu at kon­sern sa sek­tor ang mga solo par­ent, lokal im­ple­menters, mga taga­pag­taguyod at steykhold­ers at, magka­roon ng konkre­tong plano up­ang maitaguyod ang mga pag­su­sog sa Solo Par­ents Act.

Ka­bi­lang na­man sa mga amiyen­dang hini­hingi ng or­gan­isas­yon at ng DSWD ang 20% diskuwento sa mga sumusunod: bibil­hing damit o tela para sa bata mula sa kaniyang ka­pan­ganakan hang­gang sa kaniyang ika-12 taon; bibil­hing gatas, pagkain, food sup­ple­ments at san­i­tary di­a­pers mula sa ka­pan­ganakan hang­gang tat­long taong gu­lang ng bata; diskuwento sa mga gamot, in­eksyon, su­ple­men­tong medikal, ak­sesoris at kak­agami­tan mula sa ka­pan­ganakan ng bata hang­gang18 taong gu­lang; pan­gu­nahing pan­gan­gailan­gan; mga gamit sa es­kuwela; tu­ition fee bawat bata na nasa kole­hiyo mag­ing pub­liko o prib­ado; at diskuwento sa mga ba­yarin sa ospi­tal ng solo par­ent o ng anak.

Gayundin, hangad ng ahen­sya ang: tax amnesty o diskuwento sa real es­tate o in­her­i­tance tax; 20% diskuwento sa kon­sul­ta­syon, ba­yaring lab­o­ra­tory di­ag­nos­tic at gamot ng solo par­ent o ng anak; karagda­gang ba­sic per­sonal ex­emp­tion sa in­di­vid­ual in­come tax sa ha­la­gang lima­pung li­bong piso (Php 50,000.00); at 20% diskuwento sa mga prib­ado o pam­pub­likong “recre­ational fa­cil­i­ties” kung magkasama ang solo par­ent at ang kaniyang mga anak.

Gayundin, layon ng mga nag­susu­long na pagkaka­roon ng pitong araw na “parental leave with pay” sa mga solo par­ent na naka­pag­tra­baho ng so­bra sa anim na buwan kahit ano pa man ang kani­lang em­ploy­ment sta­tus; re­duksyon ng paghi­hin­tay para magka­roon ng “Solo Par­ent Iden­ti­fi­ca­tion Card” mula isang taon tungo sa anim na buwan; at karagda­gang 15 araw sa ex­panded ma­ter­nity leave. (PIA-NCR)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.